Ogłoszenie upadłości konsumenckiej, kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to dla wielu zadłużonych jedyna szansa na poradzenie sobie z rosnącymi długami. Z drugiej zaś strony jest skomplikowanym postępowaniem sądowym, wymagającym podejmowania odpowiednich działań. Na temat upadłości narosło wiele mitów. Instytucja ta wciąż budzi różne wątpliwości –odnoszące się chociażby do sytuacji małżonków.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką? Czy wszystkie długi zostaną umorzone? Jak kształtuje się sytuacja małżonków? Na naszym blogu przygotowaliśmy krótkie omówienie warunków ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką może ogłosić dłużnik będący osobą fizyczną w stanie niewypłacalności. Kiedy możemy mówić o niewypłacalności? Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych - domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w ich wykonaniu przekracza trzy miesiące.

Posiadanie statusu konsumenta oraz stan niewypłacalności to dwa podstawowe warunki, po spełnieniu których można ogłosić upadłość konsumencką. Prawo upadłościowe wyróżnia kilka przesłanek, po wystąpieniu których sąd będzie mógł oddalić złożony wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jedna z nich ma charakter obligatoryjny co oznacza, że po jej wystąpieniu sąd musi oddalić złożony wniosek – dzieje się tak w sytuacji, gdy dłużnik sam doprowadził do niewypłacalności albo istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Pozostałe przesłanki oddalenia wniosku, mające charakter fakultatywny, to:

 • prowadzenie postępowania upadłościowego wobec konsumenta, w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,
 • uchylenie ustalonego dla dłużnika planu spłaty wierzycieli, w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku, w związku z np. niewykonywaniem przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli,
 • niezgłoszenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, jeśli dłużnik miał taki obowiązek, w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku,
 • dokonanie czynności prawnej uznanej prawomocnie za czynność dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli,
 • przeprowadzenie w stosunku do dłużnika postępowania upadłościowego, w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku, w trakcie którego doszło do umorzenia części bądź całości zobowiązań upadłego z wyjątkiem sytuacji, w której do niewypłacalności lub zwiększenia jej stopnia doszło mimo dochowania przez dłużnika należytej staranności,
 • podanie przez dłużnika we wniosku danych niezgodnych z prawdą lub niezupełnych, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne.

We wszystkich wskazanych powyżej sześciu przypadkach sąd może oddalić wniosek lub rozpatrzeć go, biorąc pod uwagę względy humanitarne oraz względy słuszności. Oba pojęcia nie zostały zdefiniowane w przepisach, odwołują się do wartości pozaprawnych, dając sędziemu rozpatrującemu wniosek swobodę decyzyjną i możliwość uwzględnienia dodatkowych okoliczności. Względy humanitarne odnoszą się do okoliczności związanych z osobą dłużnika np. osobistych warunków oraz stopnia dotkliwości skutków oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Natomiast względy słuszności odnoszą się do wartości moralnych oraz dobrych obyczajów.

Omówione względy słuszności oraz względy humanitarne nie będą brane pod uwagę w jednym przypadku, jeśli dłużnik doprowadził do niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Jak już wspominaliśmy, przesłanka ta jest bezwzględną podstawą do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Upadłość konsumencka – sytuacja małżonków

Prawo upadłościowe jednoznacznie wskazuje, że wniosek o upadłość może złożyć dłużnik, natomiast brak jest uregulowań umożliwiających wspólne złożenie wniosku przez dwóch dłużników np. małżonków. W praktyce oznacza to, że małżonkowie muszą złożyć dwa odrębne wnioski. Należy jednak zauważyć, że znaczenie będzie miał fakt, który z małżonków złoży jako pierwszy wniosek. Upadłość konsumencka wpływa na stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami.

Z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa. Jeśli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny. Małżonek upadłego staje się jego wierzycielem dochodząc należności z tytułu udziału w majątku wspólnym. Do masy upadłości nie wchodzą przedmioty służące wyłącznie małżonkowi upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, choćby były objęte majątkową wspólnością małżeńską, z wyjątkiem przedmiotów majątkowych nabytych do majątku wspólnego w ciągu dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

W pewnych przypadkach wcześniejsze ustanowienie rozdzielności majątkowej może być bezskuteczne w stosunku do masy upadłości. Dotyczy to sytuacji, w której rozdzielność została ustanowiona w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Nie dotyczy to sytuacji, w której wniosek o ustanowienie rozdzielności został złożony co najmniej na dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Podobnie jest w przypadku, gdy rozdzielność majątkowa powstała z mocy prawa w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w wyniku rozwodu, separacji albo ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków a wyjątek stanowi przypadek, w którym pozew lub wniosek w sprawie został złożony co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Po ogłoszeniu upadłości nie można ustanowić rozdzielności majątkowej z datą wcześniejszą niż data ogłoszenia upadłości. Umowne ustanowienie rozdzielności majątkowej lub umowne ograniczenie wspólności majątkowej jest skuteczne w stosunku do masy upadłości tylko wtedy, gdy umowa zawarta została co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Sytuacja byłego przedsiębiorcy

Co do zasady niewypłacalny przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o upadłość. Z różnych przyczyn może jednak nie złożyć takiego wniosku. W takiej sytuacji były przedsiębiorca powinien starać się o oddłużenie poprzez przeprowadzenie procedury konsumenckiej. Należy jednak mieć na względzie, że jeśli dłużnik, wbrew takiemu obowiązkowi, nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości, sąd może go oddalić, chyba że przeprowadzenie tego postępowania uzasadniają względy humanitarne lub względy słuszności.

W przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej względem byłego przedsiębiorcy umorzeniu będą podlegać nie tylko długi prywatne, ale również zobowiązania, które powstały w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zobowiązania niepodlegające umorzeniu

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest w celu oddłużenia. Nie wszystkie zobowiązania upadłego podlegają umorzeniu. Przepisy prawa upadłościowego wyróżniają zobowiązania, które mimo przeprowadzenia postępowania upadłościowego nie podlegają umorzeniu. Są to zobowiązania:

 • alimentacyjne,
 • wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,
 • do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie,
 • do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem,
 • umyślnie nie ujawnione przez upadłego, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu prawa upadłościowego. Pomożemy w przeprowadzeniu upadłości konsumenckiej.

Zapoznaj się z naszą ofertą

 • Jako jedyni ubezpieczamy współpracujących z nami Radców prawnych i Adwokatów, na solidną gwarancję finansową - 1 miliona euro (Każdy włącznie).
 • Nasze usługi przygotowują wyłącznie specjaliści posiadający tytuł Adwokata bądź Radcy prawnego którzy pełnią funkcję Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.
 • Zapewniamy pełne zabezpieczenie prawne na rynku E-commerce;
 • Efekt będzie szybki i bez wysiłku – 100 % firm stosujących się do naszych wytycznych przechodziło pozytywnie kontrole GIODO, PUODO i UOKiK-u.

Prawo cywilne, Upadłość konsumencka, Bankructwo

 • Kliknięć: 1242
Prawny Blog Kancelarii Legato
Kancelaria Prawna LEGATO jest oparta na nowoczesnych rozwiązaniach. Swoją działalnością obejmuje teren całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa dolnośląskiego. Kancelaria podejmuje się pomocy także w sprawach nietypowych i precedensowych, wymagających kreatywnego myślenia i rozwiązywania skomplikowanych problemów prawnych. Chętnie pomożemy Państwu w osiągnięciu jak najkorzystniejszego wyniku. Zapraszamy do kontaktu z nami.

© 2017-2021 - Kancelaria LEGATO wszelkie prawa zastrzeżone.