Skip to main content

Dodatek osłonowy- czy brak wniosku do 31 stycznia przekreśla szanse na dodatkowe środki?

Początek 2022 roku rozpoczął się pod znakiem wysokiej inflacji, rosnących cen oraz dużych zmian w podatkach i świadczeniach publicznych. Rząd chcąc przeciwdziałać drożyźnie w sklepach i zbyt wysokim rachunkom za media, wprowadził szereg rozwiązań prawnych w ramach tzw. Tarczy Antyinflacyjnej. Jednym z tych rozwiązań jest tzw. dodatek osłonowy, który obejmie prawie 7 mln gospodarstw domowych. Ważne jest, że przepisy są już w mocy, a właściwe organy już przyjmują zgłoszenia. Gdzie złożyć wniosek, w jakiej formie oraz komu przysługuje dodatek? Zachęcamy do lektury niniejszego wpisu, w którym odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania o dodatku osłonowym.

Dodatek osłonowy- cel regulacji

Dodatek osłonowy jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Ważne jest, że dodatek osłonowy przysługuje niezależnie od stosowanego rodzaju ogrzewania (chociaż w przypadku poszczególnych typów ogrzewania jego wysokość może być różna). Jeżeli zatem nie ogrzewają państwo gazem, lub zaspokajają swoje potrzeby energią np. z fotowoltaiki, dodatek osłonowy i tak może Państwu przysługiwać, o ile spełnione są przesłanki określone w ustawie z 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym. Generalnie dodatek osłonowy został wprowadzony dla większości gospodarstw domowych w celu przeciwdziałania rosnącym cenom (w ogólności).

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy przysługuje na gospodarstwo domowe, pod warunkiem, że nie zostało przekroczone kryterium dochodowe, które wynosi:

 • W gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł oraz;
 • W gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą kwotę, dodatek obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę. I tu - uwaga, w przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Ważne jest, że wysokość dochodu obliczana jest na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Obecnie przy obliczaniu dochodu uwzględnia się rok 2020, aczkolwiek w przypadku wniosków składanych do 31 października, będzie uwzględniało się rok 2021. Przy ustalaniu dochodu nie uwzględnia się tzw. dochodu utraconej i dochodu uzyskanego.

Dodatek osłonowy przysługuje w większej wysokości gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest piec wykorzystujący paliwa stałe. Jeżeli dane źródło ciepła wpisane jest o CEEB (o którym przeczytają Państwo w tym artykule: link), mogą Państwo spodziewać się wyższego dodatku. Ważne jest, że zgodnie z ostatnimi wyjaśnieniami Ministerstwa konieczne jest nie wpisanie do rejestru, ale złożenie wniosku o wpis. Jako paliwa stałe w ustawie zakwalifikowano:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe,

jeżeli są zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek, którego wzór określił minister właściwy ds. klimatu i środowiska, składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek można złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzonym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionym przez profil zaufany. Wniosek może być także złożony w formie pisemnej. W tym celu formularz można znaleźć na stronie ministerstwa, lub na stronie właściwego urzędu gminy.

Na gruncie praktycznym, warto wskazać, że wójt, burmistrz, czy prezydent miasta zazwyczaj deleguje wykonywanie zadań gminy w zakresie pomocy społecznej do właściwej jednostki, którym zazwyczaj jest gminny (miejski) ośrodek pomocy społecznej. Warto przed wysłaniem wniosku ustalić, gdzie konkretnie ma on zostać wysłany.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania przez organ decyzji. O tym, że wnioskodawca otrzymał dodatek organ tylko poinformuje. Dopiero odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana tego prawa następuje w formie zaskarżalnej decyzji.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W gospodarstwach domowych, które są ogrzewane paliwami stałymi dodatek osłonowy będzie co do zasady większy (po spełnieniu warunków opisanych powyżej). Dla tych gospodarstw dodatek będzie wynosił:

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wniosek o dodatek osłonowy można było złożyć do 31 stycznia 2022 roku. Czy niedochowanie tego terminu przesądza o utracie prawa do zasiłku? Odpowiedź jest przecząca, zasiłek ma być wypłacony w dwóch ratach (dla wniosków złożonych do 31 stycznia i dla wniosków złożonych do 31 grudnia). Jeżeli spóźnili się państwo ze złożeniem wniosku w pierwszym terminie, będzie to możliwe do 31 października. Urząd wtedy wypłaci dodatek do 2 grudnia. Wnioski złożone po terminie październikowym nie zostaną rozpoznane.

Jeżeli poszukują Państwo porady prawnej z zakresu dodatku osłonowego, zachęcamy do kontaktu z zespołem kancelarii.: Kancelaria LEGATO.

Prawo cywilne, Dodatek osłonowy, Tarcza antyinflacyjna

 • Kliknięć: 1816