Przetwarzanie danych osobowych pracowników oraz kandydatów do pracy

Zgodnie z zasadą minimalizacji danych, wyrażoną w art. 5 ust. 1 lit. c RODO, przetwarzane dane powinny być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do takich, które są niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania. W myśl wskazanej zasady pracodawcy nie mogą przetwarzać dowolnie wybranych danych a jedynie...

W jakich przypadkach pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

Problematyka odpowiedzialności materialnej pracowników uregulowana została w dziale V Kodeksu pracy. W myśl obowiązujących przepisów, wyróżnić można dwa rodzaje odpowiedzialności pracowników – odpowiedzialność na zasadach ogólnych oraz odpowiedzialność za mienie powierzone. Czy pracownik odpowiada...

Nawiązanie stosunku pracy – poradnik dla zatrudniających

Stosunek pracy jest jedną z najpopularniejszych form zatrudnienia w Polsce. Nawiązanie stosunku pracy, forma umowy o pracę, informacje, które trzeba przekazać pracownikowi przed rozpoczęciem pracy – wszystkie te obowiązki pracodawcy często budzą różne wątpliwości. Jakie są rodzaje umów o pracę? Czy...

Kiedy regulamin pracy jest obowiązkowy?

Kodeks pracy precyzuj kiedy regulamin pracy jest obowiązkowy Regulamin pracy jest aktem obowiązującym u danego pracodawcy. Ma charakter organizacyjno-porządkowy. Postanowienia zawarte w regulaminie odnoszą się do praw i obowiązków pracowników oraz pracodawcy. Kodeks pracy precyzuje, kiedy utworzenie...

Organ rentowy zaniżył podstawę wymiaru? – masz tylko 30 dni na odwołanie

Organ rentowy zaniżył podstawę wymiaru? – masz tylko 30 dni na odwołanie Zasiłek macierzyński, potocznie zwany „macierzyńskim” jest świadczeniem wypłacanym między innymi na rzecz ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego urodziła dziecko. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach...

Świadczenie rehabilitacyjne – jak przedłużyć okres zasiłku rehabilitacyjnego?

Świadczenie rehabilitacyjne – jak przedłużyć okres zasiłku rehabilitacyjnego? Świadczenie rehabilitacyjne jest przyznawane przez ZUS na okres niezbędny do przywrócenia ubezpieczonemu zdolności do pracy, jeżeli nadal są niezdolni do pracy, a zasiłek chorobowy już został wyczerpany. Warunkiem przyznania...

Wypadek przy pracy rolniczej – etapy procedury przyznawania odszkodowania

Wypadek przy pracy rolniczej – etapy procedury przyznawania odszkodowania Wypadki przy pracy rolniczej zdarzają się z reguły w okresie letnim, kiedy wykonuje się większość zabiegów agrotechnicznych z wykorzystaniem maszyn rolniczych. O zaistnieniu wypadku przy pracy rolnik informuje właściwą regionalną...

Świadczenie w drodze wyjątku – komu przysługuje?

Świadczenie w drodze wyjątku – komu przysługuje? Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 53 t.j., dalej jako: u.e.r.) na pierwszy rzut oka dotyczy świadczeń emerytalno – rentowych. Ustawodawca zawarł w niej jednak także uregulowania...

Renta dla osoby niezdolnej do pracy – komu przysługuje i ile wynosi

Renta dla osoby niezdolnej do pracy – komu przysługuje i ile wynosi? Osoba, która nie może pracować zarobkowo z powodu swojego stanu zdrowia, może ubiegać się o przyznanie renty przez ZUS. Świadczenie jest przyznawane osobom niezdolnym do pracy, które spełniają ustawowe warunki związane m.in. ze...

Czy to już mobbing? Przykłady mobbingu w środowisku pracy i jego skutki

Czy to już mobbing? Przykłady mobbingu w środowisku pracy i jego skutki Mobbing w potocznym rozumieniu jest utożsamiany często z naruszaniem dóbr pracownika przez przełożonego lub pracodawcę. W rozumieniu prawnym pojęcie mobbingu ma węższy zakres. Pod pojęciem mobbingu należy rozumieć działania...

Składka zdrowotna - przedsiębiorcy od 1 stycznia 2022 r. zapłacą więcej

Wysokość składki zdrowotnej jest ustalona w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm., dalej jako u.ś.o.z.). Zmiany wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu mają na celu zwiększenie wpływów...

Obywatel Ukrainy na terytorium RP- jak zalegalizować pobyt uchodźcy w czasie wojny?

Przełom lutego i marca 2022 roku stoi pod znakiem wojny pomiędzy Federacją Rosyjską a Ukrainą. Ten konflikt zbrojny ma wpływ na wiele aspektów, m.in. na globalną gospodarkę oraz migrację ludności ukrainy na tereny sąsiednich państw. W tym zakresie Polska i jej obywatele cechuje się szczególną inicjatywą...

Dyskryminacja w miejscu pracy - jakie prawa ma dyskryminowany pracownik?

Już na wstępie Kodeksu pracy zostały wprowadzone ogólne i naczelne zasady, które determinują między innymi sposób wykładni pozostałych, bardziej szczegółowych przepisów Kodeksu pracy i prawa pracy. Wśród nadrzędnych zasad wiążących pracodawcę można wymienić zasadę poszanowania godności i innych dóbr...

Umowa przedwstępna o pracę – zabezpiecza interes pracownika i pracodawcy

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę jest głównym źródłem utrzymania pracownika i jego osób najbliższych. Kiedy po stronie pracownika zapada decyzja o zmianie miejsca zatrudnienia, zazwyczaj zanim złoży wypowiedzenie dotychczasowemu pracodawcy, chce mieć zapewnione nowe źródło zatrudnienia. Osiągnięciu...

Dyżur pod telefonem- jak zorganizować zgodnie z prawem pracy?

Potrzeby wielu przedsiębiorstw wymagają zapewniania nadzoru nad pracą maszyn czy utrzymaniem ruchu zakładu w zasadzie 24 godziny na dobę. Zdarza się jednak, że fizyczna obecność pracownika nie jest niezbędna w zakładzie pracy. W takiej sytuacji pomocna może się okazać instytucja dyżuru, uregulowana...

Umowa szkoleniowa – sprawdź, na co zwrócić uwagę przy jej zawieraniu

Pracodawca, który potrzebuje wykwalifikowanego pracownika na określone stanowisko, może po nawiązaniu stosunku pracy skierować pracownika na dodatkowe szkolenia, w tym na przykład na studia podyplomowe lub kursy. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracodawca może przyznać pracownikowi...
Kancelaria Prawna LEGATO jest oparta na nowoczesnych rozwiązaniach. Swoją działalnością obejmuje teren całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa dolnośląskiego. Kancelaria podejmuje się pomocy także w sprawach nietypowych i precedensowych, wymagających kreatywnego myślenia i rozwiązywania skomplikowanych problemów prawnych. Chętnie pomożemy Państwu w osiągnięciu jak najkorzystniejszego wyniku. Zapraszamy do kontaktu z nami.

© 2017-2021 - Kancelaria LEGATO wszelkie prawa zastrzeżone.