Wpis do Rejestru BDO dużym wyzwaniem dla przedsiębiorców

Rejestr BDO jest rejestrem podmiotów, które wprowadzają produkty na rynek, produkty w opakowaniach lub gospodarują odpadami. Ustawodawca przewidział obowiązek dokonania wpisu przez niektóre podmioty gospodarcze.

Co ciekawe, przedsiębiorcy posiadający pozwolenia, zezwolenia lub koncesje określone enumeratywnie w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nie muszą się rejestrować, podobnie jak przedsiębiorcy posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Zostaną oni wpisani do rejestru przez urzędy marszałkowskie właściwe dla ich siedziby. Ustawodawca wprowadził także wyłączenie od obowiązku wpisu do rejestru w odniesieniu do niektórych podmiotów, np. wytwórców odpadów komunalnych, osób fizycznych wykorzystujących odpady na potrzeby własne. Problem może pojawić się zatem już na etapie oceny, czy przedsiębiorca ma obowiązek wpisu do rejestru.

Wniosek do BDO – złożony formularz z licznymi objaśnieniami

Formularz został opracowany jako wniosek rejestracyjny i aktualizacyjny złożony z części ogólnej i części szczególnej, w której pola powinny być wypełnione tylko w odniesieniu do danego przedsiębiorcy, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i generowanych odpadów. Formularz liczący nieco ponad trzydzieści stron nie prezentuje się jako intuicyjny szablon, z którego wypełnieniem poradzi sobie przeciętny przedsiębiorca nieposiadający wiedzy z zakresu ustawy o gospodarowaniu odpadami i przepisów wykonawczych.

W zamyśle autorów wniosku wsparciem dla osób wypełniających wniosek mają być objaśnienia zamieszczone pod poszczególnymi sekcjami formularza. Niemniej wiele objaśnień zostało sporządzonych w języku formalnym, niezrozumiałym dla przeciętnego odbiorcy.

Wypełnij, wydrukuj i wyślij do rejestru BDO

Po wypełnieniu i wydrukowaniu formularza pozostaje jedynie skompletować załączniki, w tym oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do Rejestru BDO lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru, potwierdzające, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

Należy upewnić się, co do obowiązku wniesienia opłaty rejestrowej – nie wszystkie podmioty podlegają obowiązkowi uiszczenia tej opłaty. Dodatkowo, w odniesieniu do niektórych przedsiębiorców ustawodawca przewidział wymóg złożenia innych dokumentów (np. organizacje sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub organizacji odzysku powinny załączyć zaświadczenie o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału, albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty.

Wniosek z załącznikami powinien być złożony do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa.

Wysokie kary (nie tylko) za brak wpisu w BDO

Niezłożenie wniosku o wpis do rejestru, podobnie jak niezłożenie wniosku o zmianę wpisu do rejestru lub wykreślenie z rejestru, albo składa wniosek niezgodny ze stanem faktycznym podlega karze aresztu albo grzywny (art. 179 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach). Gospodarowanie odpadami niezgodnie z informacjami zgłoszonymi do rejestru również podlega karze aresztu albo grzywny.

Ponadto prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru jest sankcjonowane administracyjną karą pieniężną w wymiarze od 5000 zł do 1.000.000 zł. Taka sama kara administracyjna grozi za nieumieszczenie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO. Natomiast transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO jest zagrożony administracyjną karą pieniężną w wysokości od 2000 zł do 10.000 zł.

Wbrew temu, co próbuje wykazać administracja, wypełnienie wniosku o wpis do Rejestru BDO wcale nie jest intuicyjne, a co gorsza może przysporzyć przedsiębiorcy problemów. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia wniosku lub niezałączenia do niego wymaganych dokumentów bądź opłaty Marszałek Województwa może odmówić wpisu do rejestru.

Wniosek może być złożony ponownie, ale wiąże się do z przesunięciem w czasie momentu, w którym przedsiębiorca będzie mógł bez obawy o sankcje administracyjne i karne podjąć działalność objętą wpisem do Rejestru BDO.

Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej pomocy w przygotowaniu i złożeniu wniosku o wpis do Rejestru BDO

Zapraszamy do zapoznania się z naszą
ofertą usług prawnych

  • Jako jedyni ubezpieczamy współpracujących z nami Radców prawnych i Adwokatów, na solidną gwarancję finansową - 1 miliona euro (Każdy włącznie).
  • Nasze usługi przygotowują wyłącznie specjaliści posiadający tytuł Adwokata bądź Radcy prawnego którzy pełnią funkcję Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.
  • Zapewniamy pełne zabezpieczenie prawne na rynku E-commerce;
  • Efekt będzie szybki i bez wysiłku – 100 % firm stosujących się do naszych wytycznych przechodziło pozytywnie kontrole GIODO, PUODO i UOKiK-u.

Prawo cywilne, BDO, Rejestr BDO

  • Kliknięć: 939
Prawny Blog Kancelarii Legato
Kancelaria Prawna LEGATO jest oparta na nowoczesnych rozwiązaniach. Swoją działalnością obejmuje teren całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa dolnośląskiego. Kancelaria podejmuje się pomocy także w sprawach nietypowych i precedensowych, wymagających kreatywnego myślenia i rozwiązywania skomplikowanych problemów prawnych. Chętnie pomożemy Państwu w osiągnięciu jak najkorzystniejszego wyniku. Zapraszamy do kontaktu z nami.

© 2017-2021 - Kancelaria LEGATO wszelkie prawa zastrzeżone.