Skip to main content

Dostałeś karę z sanepidu? Odwołaj się!

Dostałeś karę z sanepidu? Odwołaj się!

Decyzja o ukaraniu karą finansową za naruszenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w czasie pandemii jest natychmiastowo wykonalna, ale nie oznacza to, że nie możesz się od niej odwołać.

W pierwszej kolejności należy zaskarżyć decyzję do organu II instancji. Zapoznaj się z uzasadnieniem decyzji i zastanów, czy organ, który wydał decyzję nie pominął istotnych kwestii przy wymierzaniu kary, na przykład twojej sytuacji osobistej, rosnącego zadłużenia, zastosowania odpowiednich środków ostrożności, takich jak dezynfekcja, odpowiednia odległość, zakrywanie nosa i ust i tym podobnych. Czy organ przesłuchał Ciebie i Twoich pracowników? Czy wysłuchał Twoich wyjaśnień? Każdą nieprawidłowość należy przedstawić organowi II instancji.

Odwołanie nie zawsze skuteczne

Organ II Instancji, rozpatrujący odwołanie może uzupełnić materiał dowodowy i przeprowadzić te dowody, których organ I instancji nie przeprowadził. Uzupełniony materiał dowodowy może rzutować pozytywnie na wysokość kary.

Niemniej w przypadku, gdy przedsiębiorca nie podważy faktu, iż złamał zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w trakcie lockdownu, może liczyć co najwyżej na zmniejszenie wysokości kary. Poza tym, może wnioskować o rozłożenie kary na raty, jeżeli wykaże trudną sytuację materialną.

Skarga administracyjna do Sądu

Od decyzji organu II instancji można wnieść skargę administracyjną do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Sądy administracyjne są ustanawiane dla poszczególnych województw, które obejmują swoją właściwością miejscową.

Sąd rozpatruje skargę administracyjną w granicach danej sprawy, ale nie jest związany zarzutami i wnioskami skargi, ani też powołaną podstawą prawną, z wyjątkiem skargi na interpretację przepisów prawa podatkowego, opinię zabezpieczająca i odmowę wydania opinii zabezpieczającej. Oznacza to, że w przypadku wniesienia przez przedsiębiorcę skargi na decyzję organu II instancji, Sąd będzie badał nie tylko nieprawidłowości zarzucone przez przedsiębiorcę, ale kompleksowo całe postępowanie przed organem II instancji.

Ograniczenie wolności działalności gospodarczej a Konstytucja

Zgodnie z art. 233 ust. 3 Konstytucji RP można wprowadzić ustawę ograniczającą zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej, która ogranicza na przykład wolność działalności gospodarczej, o której mowa w art. 22 konstytucji. Niemniej stan klęski żywiołowej nie został wprowadzony. Rząd uznał, że wbrew art. 31 ust. 3 Konstytucji RP może ograniczyć wolność działalności gospodarczej w drodze rozporządzenia, a nie w drodze ustawy. Rozporządzenie wprowadzające ograniczenia jest wydawane na podstawie upoważnienia ustawowego, wskazanego w art. 46b pkt 2 – 12 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, które jednak nie zawierają żadnych wytycznych dotyczących treści aktu. Upoważnienie do wydania rozporządzenia nie jest zatem zgodne z wymogami stawianymi w art. 92 ust. 1 Konstytucji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z dnia 27 października 2020 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Op 219/20 uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz umorzył postępowanie administracyjne w całości właśnie z tej przyczyny.

Zadbaj o reżim sanitarny

Z pewnością każdy przedsiębiorca, który w okresie lockdownu zamierza otworzyć się na klientów – czy to hotelarz, czy restaurator – powinien zadbać o zapewnienie odpowiedniego reżimu sanitarnego.

Celem wprowadzenia ograniczeń wolności działalności gospodarczej było zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jeżeli zachowany jest reżim sanitarny, sanepid może odstąpić od wymierzenia kary, z uwagi na znikomość wagi naruszenia prawa – o ile przedsiębiorca dostosuje się do norm i np. zamknie restaurację dla klientów po przybyciu kontroli. Zachowanie reżimu sanitarnego może również wpłynąć istotnie na wysokość kary pieniężnej za naruszenie.

Więcej informacji o wysokości kary finansowej za naruszenie lockdownu znajdziesz tutaj.

Jeżeli grozi Ci kara od sanepidu, albo już dostałeś decyzję o wymierzeniu kary, nie czekaj na egzekucję. Odwołaj się od decyzji do organu II instancji, a następnie – w przypadku utrzymania decyzji w mocy, skorzystaj z prawa do wniesienia skargi administracyjnej do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Nie zwlekaj do ostatniego dnia terminu na odwołanie. Sprawdź, jak możemy Ci pomóc i jeżeli potrzebujesz prawniczego wsparcia skontaktuj się z nami

  1. Wyrok WSA w Opolu z 27.10.2020 r., II SA/Op 219/20, LEX nr 3093916..

Prawo gospodarcze, Lockdown, sanepid, kara z sanepidu

  • Kliknięć: 2795