Skip to main content

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w sp. z o.o.- kiedy i jak przeprowadzić?

Spółki kapitałowe, w szczególności spółka z o.o. i spółka akcyjna, mają liczne obowiązki związane z ich bieżącą działalnością. Na obowiązki spółek składa się m.in. obowiázek ujawniania i aktualizacji danych w odpowiednim rejestrze (KRS), ale także cykliczna, coroczna sprawozdawczość w kwestiach finansowych. Celem wypełnienia tego obowiązku, wspólnicy obowiązani są corocznie podejmować określone prawem uchwały na tzw. Zwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników. Jak takie Zgromadzenie odbyć? zachęcamy do lektury niniejszego artykułu.

ZZW w spółce z o.o.- czym jest

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników to nic innego jak szczególne zebranie wszystkich wspólników spółki, na którym omawiane są najważniejsze dla spólki aspekty (m.in. takie jak jej dalsze istnienie w przypadku odnotowania znacznej straty). Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników ma jednak formalny charakter, ponieważ przede wszystkim musi być formalnie zwołane. Zazwyczaj zwołanie ZZW jest kompetencją zarządu, a o ile umowa spółki nie przewiduje inaczej, zwołanie powinno odbyć się z odpowiednim wyprzedzeniem, za pośrednictwem listów poleconych.

Obecność na ZZW nie jest obowiązkowa. Zgromadzenie można odbyć także bez formalnego zwołania, o czym szerzej poniżej.

Na ZZW przede wszystkim wybiera się przewodniczącego, który czuwa nad porządkiem obrad. Powinno się wybrać również protokolanta, który w praktyce powinien zająć się protokołowaniem porządku obrad. Pod protokołem należy umieścić podpis przewodniczącego, a załącznikiem do protokołu powinna być lista obecności. Sporządzenie listy obecności jest bardzo ważne, a ten aspekt często umyka przedsiębiorcom sporządzającym protokół z ZZW bez asysty profesjonalnego pełnomocnika.

Jak odbyć ZZW w sp. z o.o.?

O ile umowa spółki nie przewiduje inaczej, co do zasady ZZW powinno odbywać się w siedzibie spółki, w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego. Nie ma jednak przeszkód, aby odbywało się poza siedzibą spółki, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę w protokole bądź na piśmie. W przypadku wielu spółek rok obrotowy będzie pokrywał się z rokiem kalendarzowym, co oznacza, że termin na przeprowadzenie ZZW będzie przypadał na czerwiec każdego roku. Aby jednak sprawozdanie mogło się odbyć, konieczne jest posiadanie wymaganych dokumentó księgowych (w tym w szczególności sprawozdania finansowego). Bez tychże dokumentów, przeprowadzanie ZZW zdaje się być bezprzedmiotowe.

Przede wszystkim odbycie Zgromadzenia, jak wskazano powyżej, wiąże się z obowiązkiem sporządzenia protokołu z obrad. Warto wszystkie potrzebne dokumenty, w tym projekt protokołu przygotować przed Zgromadzeniem. Uzgodniony przez wspólników tekst protokołu przed rozpoczęciem obrad może znacznie usprawnić cały proces.

Jeżeli wspólnicy nie mogą uczestniczyć w obradach, co do zasady ich obecność nie jest obowiązkowa. Brak obecności nie tamuje możliwości obrad, o ile wspólnicy zostali prawidłowo powiadomieni.

Możliwe jest także odbycie ZZW bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a żaden ze wspólników nie wniósł sprzeciwu co do przeprowadzenia zgromadzenia.

Co do przebiegu, na ZZW wspólnicy głosują nad przedstawionymi w porządku obrad uchwałami. Ważne jest, że KSH wprost przewiduje, że głosowanie nad niektórymi uchwałami z mocy prawa musi być tajne. Co do zasady bowiem głosowanie na zzw ma charakter jawny. Jeżeli tryb głosowania został niezachowany- może to skutkować nieważnością danej uchwały. W związku z nowo wprowadzonymi przepisami tzw. specustawy covidowej, głosowanie nad uchwałami w ZZW może być także dopuszczone w formie zdalnej (tak jak samo odbycie zgromadzenia- także może odbywać się przy użyciu komunikatorów umożliwiających jednoczesne porozumiewanie się wszystkich wspólników).

Jeżeli wszystkie uchwały podjęte porządkiem obrad zostały podjęte (bądź odrzucone)- Przewodniczący zamyka zgromadzenie.

ZZW- zakres obrad

KSH wprost przewiduje kwestie zastrzeżone wyłącznie dla Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w spółce z o.o. Należą do nich:

  1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  2. powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników;
  3. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Nie ma także przeciwwskazań, aby na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników podjąć inne uchwały, np. zmienić członka zarządu czy postanowić o ważnej dla spółki inwestycji, która wymaga uchwały wspólników. Ważne jednak, aby te uchwały były wymienione w zawiadomieniu (o ile było ono wystosowane do wspólników), a następnie w porządku obrad.

Ponadto, na ZZW powinno podjąć się uchwałę o dalszym istnieniu spółki, pod pewnymi warunkami. Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Zazwyczaj ten czas przypada na okres podejmowania uchwał w ramach ZZW.

Odbyliśmy ZZW- co dalej?

Odbycie obrad i sporządzenie protokołu to nie koniec obowiązków spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Przede wszystkim protokół powinien zostać wciągnięty do prowadzonej w spółce księgi protokołów. Obowiązek ten co do zasady obciąża przewodniczącego zgromadzenia.

Ponadto, w szczególności w odniesieniu do sprawozdania finansowego konieczne jest jego złożenie (oczywiście po uprzednim sporządzeniu, podpisaniu i zatwierdzeniu) do Repozytorium Dokumentów Finansowych. W tym zakresie przekazanie sprawozdania do sądu rejestrowego (za pośrednictwem ww. Repozytorium) może odbyć się wyłącznie w formie elektronicznej.

Pełnomocnik wspólnika na ZZW

Odbycie ZZW w spółce z o.o. może zdawać się skomplikowane, a uchybienia w którymkolwiek aspekcie Zgromadzenia mogą prowadzić do poważnych konsekwencji- uwzględniając w tym nieważność uchwały.

Na ZZW wspólnika może reprezentować profesjonalny pełnomocnik- oznacza to, że w spółkach,w których jest jeden lub 2-3 wspólników, można powierzyć całość praw i obowiązków zgromadzenia jednemu profesjonalnemu pełnomocnikowi, który będzie mógł sporządzić zgodny z prawem protokół, przygotować Zgromadzenie, przeprowadzić je i dostarczyć spółce gotowe, podpisane dokumenty, będące spełnieniem obowiązków przewidzianych w KSH dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jest to opcja zdecydowanie warta rozważenia- profesjonalny pełnomocnik z pewnością oszczędzi wspólnikom wiele czasu na przygotowanie stosownych uchwał.

Poszukujes profesjonalnego pełnomocnika? Skontaktuj się z nami Kancelarii Prawnej „LEGATO”.

Prawo handlowe, sp. z o.o., Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, ZZW

  • Kliknięć: 2791