Skip to main content

Upadłość z wniosku z wierzyciela – jakie elementy powinien zawierać wniosek?

Upadłość z wniosku z wierzyciela

jakie elementy powinien zawierać wniosek upadłości wierzyciela?

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika jest jedną z metod stosowanych przez wierzycieli w celu wyegzekwowania roszczeń. W wielu przypadkach złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości aktywizuje działania dłużnika.

Po wielu miesiącach bezskutecznego prowadzenia egzekucji może nagle okazać się, że dłużnik jednak posiada majątek pozwalający na pokrycie wymagalnych należności względem wierzycieli. Z drugiej strony zbyt pochopne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika naraża wierzyciela na dodatkowe koszty.

Nie każdy wierzyciel może złożyć wniosek

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli osobistych. Oznacza to, że wniosku nie może złożyć na przykład wierzyciel hipoteczny, który nie jest wierzycielem osobistym, ale rzeczowym i może prowadzić egzekucję tylko z określonych składników majątku.

Treść wniosku o ogłoszenie upadłości

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać dane dłużnika umożliwiające jego identyfikację. W zależności od tego czy będzie to konsument, czy przedsiębiorca dane te będą się istotnie różnić. W przypadku spółek konieczne jest podanie dokładnego adresu siedziby, NIP i KRS. W odniesieniu do osób fizycznych należy podać NIP i dokładny adres prowadzonej działalności wskazany w CEIDG. W odniesieniu do upadłości konsumenckiej należy wskazać PESEL i adres zamieszkania dłużnika.

We wniosku należy również zawrzeć informację o głównym ośrodku podstawowej działalności dłużnika, okoliczności związane z niewypłacalnością dłużnika i istnieniem wymagalnych wierzytelności, które przysługują wierzycielowi składającemu wniosek przeciwko dłużnikowi.

Koszty związane ze złożeniem wniosku

Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości dłużnika powinien być opłacony. Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości obecnie wynosi 1000 zł. Ponadto, zgodnie z art. 22a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe wnioskodawca ma obowiązek uiszczenia zaliczki na wydatki w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Zaliczka jest obliczana jako jednokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dowód jej uiszczenia powinien być załączony do wniosku.

W przypadku braku uiszczenia zaliczki przewodniczący wzywa do uiszczenia zaliczki w terminie tygodnia pod rygorem zwrotu wniosku.

Wniosek złożony w złej wierze

We wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika wierzyciel powinien wykazać, że według jego najlepszej wiedzy dłużnik jest niewypłacalny, czyli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Zgodnie z art. 11 ust. 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące.

Dodatkowo w odniesieniu do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (np. osobowych spółek handlowych), uznaje się niewypłacalność także wtedy gdy zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku, a stan ten utrzymuje się przez ponad 2 lata.

Niewykazanie powyższych przesłanek może doprowadzić do sytuacji, w której postępowanie upadłościowe doprowadzi do uznania, że dłużnik jednak jest wypłacalny. Wówczas sąd upadłościowy może uznać, że wierzyciel złożył wniosek w złej wierze i na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe obciążyć wierzycielami kosztami postępowania. Ponadto wierzyciel może zostać zobowiązany do złożenia publicznego oświadczenia o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

Co gorsza, nadużywanie instytucji ogłoszenia upadłości przez wierzyciela naraża go na odpowiedzialność cywilnoprawną. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe w przypadku oddalenia wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości złożonego w złej wierze, dłużnikowi i osobie trzeciej przysługuje roszczenie o naprawienie szkody przeciwko wierzycielowi.

Dlatego przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika warto wnikliwie przeanalizować sytuację prawną i majątkową dłużnika i wierzyciela. Może okazać się, że w danej sytuacji bardziej odpowiednim rozwiązaniem będzie inny środek prawny, np. wniosek o wyjawienie majątku, albo złożenie wniosku o wpis dłużnika w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Jeżeli nie wiesz jak sporządzić wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, który stał się niewypłacalny, a twoja sytuacja jest skomplikowana pod względem prawnym, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą usług prawnych.

Zapoznaj się z naszą ofertą

Zajmujemy się prowadzeniem spraw gospodarczych o różnym charakterze, w tym spraw z zakresu upadłości i restrukturyzacji. Każdą sprawę w pierwszej kolejności analizujemy pod kątem stanu faktycznego, który przedstawia nam klient. Następnie, stosownie do sytuacji wykorzystujemy dostępne środki prawne, które w danej sytuacji są najbardziej skutecznie.

Indywidualne podejście do każdego klienta to podstawa skuteczności działań w postępowaniu sądowym i przedsądowym.

  • Jako jedyni ubezpieczamy współpracujących z nami Radców prawnych i Adwokatów, na solidną gwarancję finansową - 1 miliona euro (Każdy włącznie).
  • Nasze usługi przygotowują wyłącznie specjaliści posiadający tytuł Adwokata bądź Radcy prawnego którzy pełnią funkcję Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.
  • Zapewniamy pełne zabezpieczenie prawne na rynku E-commerce;
  • Efekt będzie szybki i bez wysiłku – 100 % firm stosujących się do naszych wytycznych przechodziło pozytywnie kontrole GIODO, PUODO i UOKiK-u.

Upadłość z wniosku z wierzyciela, Prawo upadłościowe

  • Kliknięć: 3774