Skip to main content

Twój dłużnik ogłosił upadłość? Poznaj 3 swoje najważniejsze prawa

Upadłość (niezależnie czy konsumencka czy gospodarcza) dla wielu przedsiębiorców oznacza w praktyce brak możliwości wyegzekwowania należności. Faktycznie praktyka pokazuje, że zaspokojenie w przypadku upadłości nie jest znaczne. Warto jednak wskazać, że aby uczestniczyć w podziale środków uzyskanych w trakcie upadłości, należy dopełnić określonych w prawie upadłościowym formalności. Poniżej opisujemy najważniejsze z nich.

Upadłość - informacje ogólne

Upadłość to procedura dla podmiotów niewypłacalnych. Upadłość to stan przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej, który jest skutkiem wszczęcia wobec takiego podmiotu specjalnej procedury sądowej, zwanej postępowaniem upadłościowym. Aby wszcząć taką procedurę niezbędny jest wniosek złożony przez dłużnika lub jego wierzyciela, a następnie postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości. Upadłość może zostać ogłoszona przez sąd jedynie wobec spółki lub osoby, która nie jest już w stanie regulować swoich długów, a więc stała się niewypłacalna.

Naczelnym celem postępowania upadłościowego jest spłacenie zobowiązań dłużnika wobec jego wierzycieli w jak największym stopniu (lub oddłużenie, w przypadku osoby fizycznej).

Dodatkowo, jeśli istnieje taka możliwość, postępowanie upadłościowe ma na celu zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika. Warto podkreślić, że postępowanie upadłościowe to proces skomplikowany i wymagający ściśle określonych kroków, w tym złożenia wniosku, ogłoszenia upadłości przez sąd, wyznaczenia syndyka. To także czas, kiedy wszyscy wierzyciele zgłaszają swoje roszczenia i uczestniczą w podziale dostępnych środków. W efekcie, głównym celem jest zaspokojenie wierzycieli poprzez rozdysponowanie majątkiem niewypłacalnego podmiotu, a w przypadku osób fizycznych także ustalenie planu spłaty.

Co robić jeżeli twój dłużnik upadł?

Teoretycznie przedsiębiorcy powinni śledzić ogłoszenia publikowane w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ) w kontekście swoich dłużników, aby sprawdzać, czy nie ogłosili oni upadłości. Jest to kluczowe, bowiem teoretycznie syndyk po ogłoszeniu upadłości nie ma obowiązku informowania wierzycieli upadłego o tym fakcie- zgodnie z przepisami prawa upadłościowego wystarczy bowiem jedynie obwieszczenie w KRZ.

Zgłoszenie wierzytelności

Pierwszym obowiązkiem wierzyciela, aby brać czynnie udział w procedurze upadłości (w tym w planie podziału oraz planie spłaty) jest zgłoszenie wierzytelności. Po zmianach p...

Plan spłaty

W przypadku upadłości osób fizycznych (zarówno konsumentów, jak i osób prowadzących działalność gospodarczą), koniec upadłości zazwyczaj oznacza plan spłaty. Jest to harmonogram dostosowany do aktualnej sytuacji dłużnika, na mocy którego ma on dokonywać cyklicznych spłat części swoich zobowiązań, aby wykazać swoją dobrą wolę w oddłużeniu. Dobra informacja jest taka, że w wielu przypadkach wierzyciel odzyska przynajmniej część swoich zobowiązań. Zła informacja jest taka, że zazwyczaj jest to drobny ułamek całej należności.

Wierzyciel jednak może zaskarżyć projekt planu spłaty i wypowiedzieć się w tym zakresie. Może to dotyczyć zarówno wydłużenia okresu planu spłaty, jak również i miesięcznej wysokości spłat. Może to znacznie zwiększyć stopień zaspokojenia wierzyciela.

Odmiennie jest jednak w przypadku osób prawnych:

W tym przypadku upadłość kończy się wykreśleniem podmiotu z rejestru. Przykładowo, upadłość spółki z o.o. będzie kończyła się jej wykreśleniem z rejestru przedsiębiorców KRS.

Czy można prowadzić egzekucję wobec upadłego?

Zgodnie z prawem upadłościowym, Postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości. Postępowanie to umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

W praktyce zatem, nawet jeżeli wierzyciel posiada wyrok opatrzony klauzulą wykonalności, jeżeli dłużnik ogłosił upadłość, nie będzie możliwe dochodzenie wierzytelności na drodze egzekucji komorniczej.

Warto jednak pamiętać, że zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie stoi na przeszkodzie przysądzeniu własności nieruchomości, jeżeli przybicia prawomocnie udzielono przed ogłoszeniem upadłości, a nabywca egzekucyjny wpłaci w terminie cenę nabycia.

Podsumowanie

Upadłość (niezależnie czy konsumencka czy gospodarcza) w praktyce zazwyczaj oznacza, że wierzyciel nie odzyska całości należności. Wierzyciel nie jest jednak całkowicie pozbawiony praw- musi jednak pamiętać, aby podejmować określone czynności w ustawowych terminach. W praktyce bowiem wierzyciel może mieć wpływ na przebieg postępowania upadłościowego i zwiększyć szanse na odzyskanie jak największej części należności.

Zapraszamy do kontaktu: Kancelaria Prawna „LEGATO”

Upadłość konsumencka, Dłużnik, Prawo upadłościowe, Plan spłaty, Upadłość, Upadłość gospodarcza, Wierzytelności

  • Kliknięć: 733