Skip to main content

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze: czy jest pomocne w skutecznej windykacji należności?

W dzisiejszym cyfrowym świecie, gdzie technologia szybko zmienia nasze życie, także sądownictwo przechodzi przez rewolucję. Jednym z takich nowoczesnych narzędzi jest Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU), które może być kluczowym elementem w procesie windykacji należności. Ale czy rzeczywiście jest ono skuteczne i kto powinien rozważyć windykację w tym trybie?

Czym jest EPU?

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze zostało wprowadzone ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Jest to odrębne postępowanie sądowe, które ma na celu skrócenie i uproszczenie procesu dochodzenia roszczeń pieniężnych, szczególnie w przypadku spraw o charakterze prostym, gdzie stan faktyczny jest jednoznaczny i nie wymaga złożonego postępowania dowodowego.

Warto jednak pamiętać, że E-sąd przyjmuje sprawy dotyczące żądania zasądzenia roszczenia pieniężnego, jednak nie zajmuje się wszystkimi rodzajami spraw. Mimo że może rozpatrywać sprawy cywilne, gospodarcze i pracownicze, nie jest właściwy w kwestiach związanych z mobbingiem ani w sprawach rodzinnych, takich jak alimenty czy ubezpieczenia społeczne. Jeśli pracodawca opóźnia wypłatę wynagrodzenia, można złożyć pozew do e-sądu, ale w przypadku mobbingu zaleca się kierowanie sprawy bezpośrednio do Sądu Pracy. E-sąd nie stosuje też przepisów dotyczących innych specjalistycznych postępowań, takich jak postępowanie nakazowe czy uproszczone. W tych sytuacjach konieczne jest zwrócenie się do właściwych sądów.

Jak przebiega windykacja w EPU?

W ramach EPU, powód komunikuje się z sądem wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą dedykowanego systemu. Może składać pozew oraz inne pisma procesowe do e-sądu. Pozwany z kolei ma możliwość wyboru formy komunikacji – elektronicznej lub tradycyjnej, jednakże wybór formy elektronicznej może stać się wyłączną drogą. Nakaz zapłaty oraz klauzula wykonalności mają postać elektroniczną i są dostępne w systemie teleinformatycznym e-sądu.

Warto jednak wskazać, że nakaz zapłaty zawsze będzie doręczony pozwanemu w drodze papierowej i w takiej samej formie może on wnieść sprzeciw.

Jeżeli chodzi o praktyczną drogę windykacji, to przebiega ona następująco: Powód składa pozew do sądu, sąd wydaje nakaz zapłaty, pozwany nie uiszcza należności i nie wnosi sprzeciwu w 14 dniowym terminie, powód może złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, egzekucja komornicza.

Warto jednak wskazać, że przedstawiony powyżej wariant przewiduje, że pozwany nie złoży sprzeciwu, do czego ma w sposób oczywisty prawo. Jeżeli pozwany natomiast wniesie sprzeciw, sprawa przed EPU jest umarzana, a powód musi ponownie wnieść pozew w trybie ogólnym.

Ile kosztuje windykacja w EPU?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Przede wszystkim w pewnym uogólnieniu można powiedzieć, że jest to zależne od wartości przedmiotu sporu. EPU jednak zawsze będzie tańsze od postępowania przed sądem wg. właściwości ogólnej, bowiem opłata sądowa od pozwu w EPU wynosi 1,25% wartości przedmiotu sporu, jednak – zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – nie może być niższa niż 30 zł.

Opłaty sądowe wnoszone są wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem dostawcy usług płatności.

Kiedy warto windykować w tym trybie?

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze może być korzystne przede wszystkim w prostych sprawach dotyczących roszczeń pieniężnych. Jest to szybka i wygodna forma dochodzenia należności, zwłaszcza gdy stan faktyczny jest klarowny i nie wymaga przeprowadzania złożonych dowodów.

EPU ma jedną znaczącą zaletę- tj. fikcję doręczenia. NIe ulega wątpliwości, że jednym z wymogów formalnych pozwu w EPU jest podanie numeru PESEL powoda. Jest to powiązane z fikcją doręczeń, bowiem doręczenie nakazu zapłaty w EPU będzie skuteczne, jeżeli zostanie on wysłany na adres ujawniony w rejestrze PESEL, czyli zameldowania.

Może być to szczególnie skuteczne wobec dłużników, których powód nie zna aktualnego miejsca zamieszkania. W wielu przypadkach bowiem prościej zdobyć nr PESEL, aniżeli aktualny adres zamieszkania dłużnika.

Podsumowanie

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze może stanowić skuteczne narzędzie w windykacji należności, szczególnie w przypadku prostych spraw. Mimo wymagania dostosowania się do nowych technologii, może przynieść oszczędność czasu i kosztów. Warto rozważyć jego wykorzystanie, zwłaszcza w sytuacjach, gdzie liczy się szybkość i efektywność. W każdym postępowaniu sądowym, także w EPU warto jednak zadbać o wsparcie profesjonalnego pełnomocnika dlatego zachęcamy do kontaktu. Kancelaria Prawna „LEGATO”

Prawo cywilne, Windykacja, Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

  • Kliknięć: 129