Kto ma obowiązek rejestracji w rejestrze BDO? (od 1 stycznia 2020 r. nowe moduły BDO)

Kto ma obowiązek rejestracji w BDO?

BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Integralną częścią bazy jest Rejestr BDO, czyli Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Mimo że BDO funkcjonuje już od kilku lat, tak wiele podmiotów dopiero teraz decyduje się na rejestrację. Należy dodać, że od 1 stycznia 2020 r. uruchomione zostały nowe moduły BDO – ewidencji oraz sprawozdawczości odpadów. Brak rejestracji w BDO uniemożliwi m.in. przekazanie odpadów odbierającemu, a także wydrukowanie elektronicznej karty przekazania odpadów. Za prowadzenie działalności bez posiadania wymaganego wpisu do Rejestru BDO nakładana jest administracyjna kara pieniężna w wysokości od 5000 złotych do 1 mln złotych.

Kogo dotyczy obowiązek rejestracji w BDO?

Obowiązek rejestracji w BDO dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność o określonym charakterze bez względu na wielkość przedsiębiorstwa. Obowiązkiem objęte zostały więc zarówno mikro-, małe, średnie, jak i duże firmy!

Rejestracja na wniosek

W myśl art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek m.in. podmiotów:

 • wprowadzających na terytorium kraju produkty, prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów, organizacji odzysku, dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi,
 • wprowadzających pojazdy, prowadzących punkty zbierania pojazdów, prowadzących stacje demontażu, prowadzących strzępiarki,
 • wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli, zbierających zużyty sprzęt, prowadzących zakład przetwarzania, organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, prowadzących działalność w zakresie recyklingu, prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku,
 • wprowadzających baterie lub akumulatory, prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, podmiotów pośredniczących,
 • posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, transportujących odpady, sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, prowadzących zakłady recyklingu statków, wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów posiadających pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • będących organizacjami odzysku opakowań, dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy: odpadów opakowaniowych, produktów w opakowaniach, eksportujących: odpady opakowaniowe, opakowania, produkty w opakowaniach, prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, wprowadzających opakowania, wprowadzających produkty w opakowaniach, przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową.
Rejestracja z urzędu

W art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach wymienione zostały podmioty, które podlegają obowiązki rejestracji z urzędu:

 • posiadacze odpadów, którzy uzyskali pozwolenie zintegrowane,
 • posiadacze odpadów, którzy uzyskali pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • posiadacze odpadów, którzy uzyskali zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • podmioty, które uzyskały decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 • podmioty, które uzyskały koncesję na podziemne składowanie odpadów,
 • podmioty, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Jakie podmioty są zwolnione z rejestracji w BDO?

Choć wyliczenie podmiotów zobowiązanych do rejestracji w BDO jest dość szczegółowe, w praktyce budzi wiele wątpliwości. Ustawa o odpadach wskazuje, że wniosek o rejestrację powinni złożyć m.in. wytwórcy odpadów. Zgodnie z definicją tego pojęcia przez wytwórcę odpadów rozumie się każdego, kogo działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów. Czy definicję tę należy rozmieć szeroko i uznać, że niemal każdy przedsiębiorca podlega rejestracji w BDO?

Podmioty zwolnione z obowiązku rejestracji w BDO to m.in.:

 • wytwórcy wyłącznie odpadów komunalnych,
 • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne,
 • podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
 • podmioty prowadzące nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbierania leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowania zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach,
 • podmioty transportujące wytworzone przez siebie odpady,
 • rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha,
 • wytwórcy niewytwarzający większej ilości odpadów niż wskazane w

Z obowiązku uzyskania wpisu zwolnieni są także przedsiębiorcy w zakresie odpadów powstałych w części socjalnej dla pracowników, ponieważ są one traktowane jak odpady komunalne, które powstają w gospodarstwach domowych.

Jeśli kilku przedsiębiorców korzysta ze wspólnego lokalu możliwe jest przeniesienie odpowiedzialności w związku z gospodarowaniem odpadami na jednego z nich lub właściciela lokalu – pod warunkiem, że zapewni postępowanie z opadami w sposób określony w ustawie prawo o odpadach. Przeniesienie odpowiedzialności wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W przypadku podpisania przez przedsiębiorcę umowy na świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, wytwórcą odpadów jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Jak zweryfikować obowiązek rejestracji?

Na stronie BDO utworzona została specjalna ankieta. Wypełniając ją można sprawdzić, czy w danym przypadku istnieje obowiązek rejestracji w BDO. Należy jednak pamiętać o tym, że ankieta ma charakter poglądowy. Zadaniem przedsiębiorcy jest dokładne zweryfikowanie, czy mimo uzyskania negatywnego wyniku w ankiecie, nie powinien zarejestrować się w BDO.

Warto dodać, że przedsiębiorcy nie powinni podejmować decyzji o rejestracji w BDO tylko na wszelki wypadek, w razie kontroli, gdy nie ma takiego obowiązku. Należy mieć na względzie, że BDO to nie tylko rejestracja, ale także konieczność prowadzenia ewidencji odpadów oraz wykonywania sprawozdań.

Odpady z drobnej działalności gospodarczej a wpis do rejestru

Czy fryzjerka oraz kosmetyczka, prowadzące niewielkie salony urody muszą wpisywać się do rejestru BDO? Czy obowiązkowi rejestracji podlegają m.in. informatycy, programiści, marketingowcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą w domu? Niezaprzeczalnie BDO uderza w najmniejsze firmy, działające na niewielką skalę. Brak konkretnych wytycznych budzi niepokój u wielu przedsiębiorców, tym bardziej że grożące kary są stosunkowo wysokie.

W objaśnieniach prawnych Ministra Klimatu dotyczących obowiązku uzyskania wpisu w Rejestrze-BDO przez wytwórców odpadów będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami znaleźć można informację, że odpady o charakterze i składzie podobnym do powstających w gospodarstwach domowych, pod warunkiem, że nie zawierają składników niebezpiecznych, mogą być potraktowane jako odpady komunalne i w tym zakresie podmioty świadczące usługi np. księgowe, fryzjerskie, prawne, kosmetyczne są zwolnione z obowiązku rejestracji w BDO.

Czy do wniosku o rejestrację w BDO należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty?

Obowiązek uiszczenia opłaty rejestrowej i opłaty rocznej dotyczy wyłącznie niektórych przedsiębiorców:

 • wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
 • wprowadzających baterie lub akumulatory,
 • wprowadzających pojazdy,
 • producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
 • wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 • wprowadzających na terytorium kraju opony,
 • wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Jeśli przedsiębiorca jest wpisany do krajowego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) nie uiszcza opłaty rejestrowej.

Opłaty wynoszą:

 • 100 złotych w przypadku mikroprzedsiębiorców,
 • 300 złotych w przypadku pozostałych przedsiębiorców.

Należy pamiętać, że w roku, w którym uiszczona została opłata rejestrowa nie ma konieczności uiszczania opłaty rocznej.

BDO – zapytaj o poradę specjalistów

W naszej kancelarii świadczymy usługi doradcze podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Masz wątpliwości, czy powinieneś zarejestrować się w Rejestrze BDO? Nasz specjalista objaśni wszystkie zagadnienia związane z BDO – obowiązek rejestracji, konieczność uiszczenia opłaty, prowadzenia ewidencji, sprawozdawczość.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców. W pełni pomożemy wypełnić wszystkie obowiązki związane z BDO.

Zapoznaj się z naszą ofertą

 • Jako jedyni ubezpieczamy współpracujących z nami Radców prawnych i Adwokatów, na solidną gwarancję finansową - 1 miliona euro (Każdy włącznie).
 • Nasze usługi przygotowują wyłącznie specjaliści posiadający tytuł Adwokata bądź Radcy prawnego którzy pełnią funkcję Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.
 • Zapewniamy pełne zabezpieczenie prawne na rynku E-commerce;
 • Efekt będzie szybki i bez wysiłku – 100 % firm stosujących się do naszych wytycznych przechodziło pozytywnie kontrole GIODO, PUODO i UOKiK-u.

Prawo cywilne, BDO, Rejestr BDO

 • Kliknięć: 1355
Prawny Blog Kancelarii Legato
Kancelaria Prawna LEGATO jest oparta na nowoczesnych rozwiązaniach. Swoją działalnością obejmuje teren całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa dolnośląskiego. Kancelaria podejmuje się pomocy także w sprawach nietypowych i precedensowych, wymagających kreatywnego myślenia i rozwiązywania skomplikowanych problemów prawnych. Chętnie pomożemy Państwu w osiągnięciu jak najkorzystniejszego wyniku. Zapraszamy do kontaktu z nami.

© 2017-2021 - Kancelaria LEGATO wszelkie prawa zastrzeżone.