Skip to main content

Rejestr BDO najczęściej zadawane pytania i krótkie odpowiedzi.

BDO w pytaniach i odpowiedziach

Rejestr BDO wciąż budzi niemałe wątpliwości wśród przedsiębiorców. Związane są przede wszystkim z ustaleniem obowiązku rejestracji, ale także odbiorem odpadów, w przypadku nieposiadania wpisu w rejestrze oraz nadanego numeru BDO. Przygotowaliśmy listę najczęściej zadawanych przez przedsiębiorców pytań dot. rejestru BDO oraz krótkie odpowiedzi.

Jakie są zasady rejestracji w rejestrze BDO?

Rejestracja w BDO może odbywać się na wniosek, co dotyczy podmiotów wskazanych w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach lub z urzędu, w przypadku podmiotów wymienionych w art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. Obowiązkiem rejestracji w BDO objęte zostały wszystkie firmy, również mikro- i małe przedsiębiorstwa, prowadzące określonego rodzaju działalność. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

Za działania niezgodne z prawem, podmiotowi zobowiązanemu do uzyskania wpisu grożą surowe sankcje np. brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym zagrożone jest karą aresztu lub grzywny. Za prowadzenie działalności bez uzyskania wpisu do rejestru BDO grozi administracyjna kara pieniężna w wysokości od 5.000 zł do 1.000.000 zł.

Jakie dane należy aktualizować w rejestrze BDO?

W przypadku zmiany zakresu prowadzonej działalności, podlegającej obowiązkowi rejestracji w BDO lub informacji o firmie np. adresu siedziby, konieczne jest zaktualizowanie danych w rejestrze BDO.

Aby zaktualizować dane należy wypełnić formularz elektroniczny, za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO.

Kiedy zostanie dokonany wpis do rejestru BDO?

Wpis powinien być dokonany przez marszałka województwa w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia wniosku.

Kiedy należy złożyć wniosek rejestracyjny?

Wniosek o wpis do rejestru BDO przedsiębiorca powinien złożyć przed rozpoczęciem prowadzenia działalności, jeśli działalność ta wymaga uzyskania wpisu w rejestrze na wniosek.

Natomiast przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność podlegającą wpisowi na wniosek powinni wniosek złożyć niezwłocznie.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku rejestracyjnego?

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia,
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym.

Niektórzy przedsiębiorcy mają obowiązek załączyć dodatkowe, poza wskazanymi powyżej, dokumenty np. organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma załączyć kopię zaświadczenia wydanego przez bank prowadzący rachunek lub lokatę terminową organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty.

W jakich przypadkach marszałek odmawia wpisu do rejestru?

Marszałek województwa odmawia wpisu do rejestru, gdy podmiot:

 • nie uiścił opłaty rejestrowej w wymaganej wysokości,
 • będący wprowadzającym sprzęt, który wprowadza do obrotu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, nie wniósł w wymaganej wysokości zabezpieczenia finansowego,
 • będący organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wpłacił na rachunek bankowy w banku prowadzącym rachunek tej organizacji kapitału zakładowego w wymaganej wysokości,
 • będący organizacją odzysku nie wpłacił na rachunek bankowy w banku prowadzącym rachunek bankowy organizacji odzysku kapitału zakładowego w wymaganej wysokości.

Od decyzji marszałka odmawiającej wpisu do rejestru BDO można się odwołać – do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO) a następnie wnieść skargę do sądu administracyjnego.

Czy wszyscy przedsiębiorcy muszą uiszczać opłatę roczną?

Zarówno opłatę roczną, jak i opłatę rejestrową muszą uiścić przedsiębiorcy:

 • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele,
 • wprowadzający baterie lub akumulatory,
 • wprowadzający pojazdy,
 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań,
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 • wprowadzający na terytorium kraju opony,
 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

W przypadku prowadzenia działalności w innym niż wskazanym powyżej zakresie, przedsiębiorcy nie mają obowiązku uiszczania opłaty rocznej ani rejestrowej.

Należy również pamiętać o tym, że opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym zapłacona została opłata rejestrowa.

Ponadto, opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru EMAS, który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu.

Kto ma obowiązek uiszczać numer BDO na dokumentach?

Nie wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek umieszczać numer BDO na dokumentach. Powinność ta dotyczy wyłącznie podmiotów:

 • wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowanych przedstawicieli,
 • wprowadzających baterie lub akumulatory,
 • wprowadzających pojazdy,
 • producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
 • wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 • wprowadzających na terytorium kraju opony,
 • wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Czy będą przyjmowane odpady od przedsiębiorców, którzy nie są zarejestrowani w BDO?

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie o odpadach kartę przekazania odpadów sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady do następnego posiadacza odpadów albo do prowadzonych przez siebie miejsc zbierania odpadów lub miejsc przetwarzania odpadów, przed rozpoczęciem ich transportu.

Natomiast dopuszczalne jest niesporządzanie karty przekazania odpadów, jeżeli jeden z posiadaczy odpadów nie jest objęty obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów, dlatego przedsiębiorcy, którzy nie mają obowiązku rejestracji w BDO, nie muszą obawiać się, że firmy nie będą odbierać od nich odpadów.

Skrajności BDO

Podobnie jak przed wejściem w życie przepisów RODO, tak samo w przypadku BDO, przedsiębiorcy popadają ze skrajności w skrajność – w obawie przed sankcjami grożącymi za niewypełnienie obowiązków nałożonych na podmioty zobowiązane do uzyskania wpisu w rejestrze BDO, dokonują rejestracji, bez wcześniejszego dokładnego zweryfikowania, czy rzeczywiście są objęci obowiązkiem uzyskania wpisu. Niesie to ze sobą kolejne konsekwencje m.in. problemy związane z wykreśleniem wpisu. Przed podjęciem działań w zakresie rejestracji w BDO warto skonsultować się ze specjalistami, którzy wyjaśnią skomplikowane zagadnienia.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców. W pełni pomożemy wypełnić wszystkie obowiązki związane z BDO.

Zapoznaj się z naszą ofertą

 • Jako jedyni ubezpieczamy współpracujących z nami Radców prawnych i Adwokatów, na solidną gwarancję finansową - 1 miliona euro (Każdy włącznie).
 • Nasze usługi przygotowują wyłącznie specjaliści posiadający tytuł Adwokata bądź Radcy prawnego którzy pełnią funkcję Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.
 • Zapewniamy pełne zabezpieczenie prawne na rynku E-commerce;
 • Efekt będzie szybki i bez wysiłku – 100 % firm stosujących się do naszych wytycznych przechodziło pozytywnie kontrole GIODO, PUODO i UOKiK-u.

Prawo cywilne, BDO, Rejestr BDO

 • Kliknięć: 4048