Skip to main content

Śmierć bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym – świadczenia z ubezpieczenia OC

Śmierć bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym – świadczenia z ubezpieczenia OC

Jeśli w wyniku wypadku samochodowego utraciłeś bliską osobę, możesz domagać się od ubezpieczyciela sprawcy wypadku odszkodowania, a także innych świadczeń, mających na celu zrekompensowanie straty oraz pogorszenia sytuacji majątkowej rodziny. O jakie świadczenia mogą ubiegać się członkowie rodziny poszkodowanego, zmarłego w wyniku wypadku? W jakiej wysokości przysługują świadczenia?

Odszkodowanie

Podstawowym świadczeniem, nasuwającym się na myśl w związku z ubezpieczeniem jest odszkodowanie. W przypadku śmierci poszkodowanego sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

O odszkodowanie mogą starać się wyłącznie te osoby, które należą do kręgu najbliższych członków rodziny m.in. małżonek, dzieci.

Uzyskanie odszkodowania zależy więc od spełnienia dwóch warunków:

  • osoba starająca się odszkodowanie musi należeć do kręgu najbliższych członków rodziny,
  • skutkiem śmierci poszkodowanego musi być znaczne pogorszenie sytuacji życiowej wnioskujących.

Zwrot kosztów leczenie i pogrzebu

Jeśli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.

Należy zauważyć, że w odróżnieniu od odszkodowania, zwrot kosztów leczenia i pogrzebu będzie przysługiwał osobie, która rzeczywiście te koszty poniosła, bez względu na relacje prawne czy faktyczne, łączące wnioskującego o świadczenie i zmarłego.

Renta obligatoryjna i fakultatywna

W przeciwieństwie do innych świadczeń przysługujących w związku ze śmiercią poszkodowanego, renta to jedyne świadczenie, które nie jest wypłacane jednorazowo, a regularnie.

Renta obligatoryjna przysługuje osobom, względem których ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny. Obliczana jest stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego.

Natomiast renty fakultatywnej żądać mogą inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. Wysokość renty obliczana jest na takich samych zasadach, jak w przypadku renty obligatoryjnej.

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Należy dodać, że zadośćuczynienie jest niezależne od innych świadczeń. Oznacza to, że członkowie najbliższej rodziny mogą jednocześnie starać się o odszkodowanie, rentę, zadośćuczynienie oraz zwrot kosztów leczenia i pogrzebu.

Kiedy przedawniają się roszczenia o świadczenia przysługujące w związku ze śmiercią poszkodowanego?

Zgodnie z ogólną zasadą wymienioną w Kodeksie cywilnym roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech. Natomiast roszczenia w przypadku ubezpieczenia OC przedawniają się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania.

Jeśli szkoda wynika z czynu niedozwolonego roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Wskazany termin nie może być dłuższy niż dziesięć lat licząc od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Natomiast w przypadku szkody wynikłej ze zbrodni lub występku, roszczenie o jej naprawienie ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Ponadto, w razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Szczególne zasady odnoszą się przedawnienia roszczeń osoby małoletniej. Roszczenie o naprawienie szkody na osobie małoletniej nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

Członkom rodziny osoby, która zmarła wskutek wypadku komunikacyjnego przysługuje szeroki wachlarz świadczeń. Zarówno otrzymanie świadczeń, jak i ich wysokość zależy od różnych okoliczności, dlatego warto przed rozmową z ubezpieczycielem skonsultować się ze specjalistą.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami w zakresie pomocy w uzyskiwaniu odszkodowań. W pełni pomożemy uzyskać należne świadczenia.

Zapoznaj się z naszą ofertą

  • Jako jedyni ubezpieczamy współpracujących z nami Radców prawnych i Adwokatów, na solidną gwarancję finansową - 1 miliona euro (Każdy włącznie).
  • Nasze usługi przygotowują wyłącznie specjaliści posiadający tytuł Adwokata bądź Radcy prawnego którzy pełnią funkcję Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.
  • Zapewniamy pełne zabezpieczenie prawne na rynku E-commerce;
  • Efekt będzie szybki i bez wysiłku – 100 % firm stosujących się do naszych wytycznych przechodziło pozytywnie kontrole GIODO, PUODO i UOKiK-u.

Prawo cywilne, Śmierć bliskiej osoby, Świadczenia z ubezpieczenia OC

  • Kliknięć: 2801