Skip to main content

Jak rozwiązać wątpliwości podatkowe związane m.in. z “Polskim Ładem”?

Kilka słów o interpretacji podatkowej indywidualnej.

Faktem powszechnie znanym, w szczególności przedsiębiorcom jest, że przepisy prawa podatkowego mogą powodować trudności na gruncie interpretacyjnym. Skorzystanie z usług doradcy podatkowego jest najbezpieczniejszą opcją, niemniej jednak stała opieka doradcy podatkowego może czasami generować znaczne koszty. Czy jest inna opcja na rozwikłanie wątpliwości na gruncie podatkowym uwzględniając ograniczony budżet przedsiębiorcy?

Czym jest interpretacja indywidualna?

Odpowiadając na pytanie zadane w punkcie poprzedzającym- przepisy podatkowe mogą być wyjaśnione “u źródła” mniejszym kosztem przez Krajową Interpretację Skarbową na wniosek podatnika.

Interpretacja indywidualna jest to oficjalna interpretacja przepisów podatkowych wydana przez organ podatkowy. Indywidualna interpretacja podatkowa przedstawia odpowiedź organu co do konkretnego stanu faktycznego.

Co istotne, indywidualna interpretacja podatkowa może dotyczyć zarówno sytuacji przyszłych, jak i bieżących. W praktyce oznacza to, że podatnik może zwrócić się o interpretację indywidualną przykładowo zarówno przed rozpoczęciem rozliczania umowy, jak i w trakcie jej rozliczania.

Aby uzyskać indywidualną interpretację podatkową konieczne jest jednak złożenie kompletnego wniosku, który spełnia wszystkie wymogi przewidziane przez przepisy podatkowe. Tylko złożenie kompletnego wniosku do KIS może zabezpieczyć podatnika przed niejasnościami prawa podatkowego.

Wymogi formalne interpretacji

Interpretację podatkową można uzyskać na dwa sposoby:

 • poprzez złożenie wniosku na systemie KIS
 • Złożenie wniosku o interpretację podatkową możliwe jest od niedawna przez internet. Aby złożyć wniosek, należy wejść na stronę wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Następnie, po zalogowaniu do systemu należy wypełnić formularz oraz podpisać go podpisem zaufanym. Zdecydowanie ten sposób jest szybszy (korespondencja w temacie interpretacji odbywa się elektronicznie, z pominięciem operatora pocztowego

 • Listownie
 • Jest to “tradycyjny” sposób, a złożenie wniosku odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego formularza do właściwego oddziału Krajowej Informacji Skarbowej. Co istotne, wydawanie interpretacji indywidualnych jest scentralizowane, gdyż wszystkie wnioski muszą być kierowane na adres Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku Białej. Opcja zdecydowanie polecana w sytuacji, gdy podatnik nie jest zaznajomiony ze skrzynką EPUAP lub profilem zaufanym.

Bardzo ważne jest, że niezależnie od formy składania wniosku o wydanie interpretacji podatkowej, wniosek zarówno elektroniczny jak i papierowy musi zawierać te same elementy. Należą do nich:

 • oznaczenie podatnika (firma, adres, nr. NIP, KRS)
 • wyczerpujące przedstawienie zaistniałego stanu faktycznego
 • przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tegoż stanu faktycznego
 • uiszczenie opłaty

Zaniechanie powyższym obowiązkom, czyli złożenie niepełnego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej będzie skutkowało wezwaniem wnioskodawcy do uzupełnienia braków formalnych w określonym terminie. Nieuzupełnienie braków w terminie będzie skutkowało pozostawieniem interpretacji bez rozpoznania.

Co istotne, interpretacja podatkowa może dotyczyć tylko wykładni przepisów prawa podatkowego. Nie może być jednak przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej:

 • przepisy regulujące właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych
 • przepisy mające na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania

Czy interpretacja podatkowa jest droga?

Wspomniano powyżej, że od wniosku w przedmiocie wydania interpretacji podatkowej należy uiścić opłatę. Powyższego obowiązku nie należy się jednak obawiać.

Na mocy przepisów podatkowych, opłata od wniosku o wydanie interpretacji podatkowej indywidualnej wynosi 40 zł od każdego stanu faktycznego. Oznacza to w praktyce, że za interpretację jednej sytuacji zapłacimy 40 zł, jeżeli wniosku natomiast określone będa dwa stany faktyczne (dwie okoliczności stanowiące podstawę do naliczenia opodatkowania), to opłata wyniesie 80 zł. Nie ma bowiem przeszkód, aby zadawać pytania co do kilku stanów faktycznych w jednym wniosku.

Bardzo małe koszty związane z wydanie interpretacji podatkowej i korzystne dla przedsiębiorcy skutki jej wydania naszym zdaniem sprawiają, że należy bez obaw korzystać z tej instytucji. Ważne jest, aby wniosek o wydanie interpretacji był napisany poprawnie, a niskie koszty samego wniosku pozostawiają możliwości do uzyskania pomocy prawnej profesjonalnej kancelarii w tym zakresie.

Skutek wydania (i niewydania) interpretacji indywidualnej.

Interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny.

Indywidualna interpretacja podatkowa chroni podmiot prowadzący działalność przed negatywnymi skutkami związanymi z rozbieżnością w stosowaniu przepisów podatkowych. Przedsiębiorca jest chroniony niezależnie od tego, czy zawarte w interpretacji postanowienia będą kwestionowane przez inne organy.

Organ co do zasady ma obowiązek udzielić interpretacji bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Co jednak stanie się, gdy organ przekroczy trzymiesięczny termin?

Zgodnie z art. 14d ordynacji podatkowej, w razie niewydania interpretacji w terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie.

Zapewniająca ochronę przedsiębiorcy interpretacja indywidualna może być jednak zmieniona czy uchylona przez ministra właściwego ds. finansów publicznych z urzędu, w przypadku stwierdzenia jej nieprawidłowości. Niemniej jednak, nawet w przypadku takiego działania, podatnik zyskuje wiedzę co do zgodnego z prawem stosowania przepisów podatkowych.

Podsumowanie

W przypadku prowadzenia skomplikowanej działalności gospodarczej, przepisy podatkowe mogą sprawiać niemałe problemy. Należy wskazać także, że konsekwencje za nieregulowanie lub nienależyte regulowanie zobowiązań podatkowych skutkują nie tylko koniecznością uregulowania odsetek podatkowych, ale także mogą podlegać pod odpowiedzialność karno skarbową.

Podkreślenia wymaga fakt, że w przyszłym roku wchodzi w życie rewolucja prawa podatkowego, zwana Polskim Ładem. Jeżeli przepisy będą powodowały wątpliwości na gruncie ich stosowania, warto rozważyć, czy interpretacja indywidualna nie ułatwi znacząco prowadzenia działalności.

Na złożenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnych trzeba jednak będzie poczekać do wejścia w życie Polskiego Ładu.

Wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej poprzedzone złożeniem kompletnego wniosku spełniającego wszystkie wymogi formalne zapewni przedsiębiorcy spokój podczas bieżącej działalności.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości lub pytania “jak sporządzić wniosek o interpretację podatkową” zachęcamy do kontaktu z zespołem kancelarii.

Prawo gospodarcze, Polski Ład, Indywidualna interpretacja podatkowa

 • Kliknięć: 1667