Skip to main content

Tarcza antykryzysowa – formy i zakres pomocy dla przedsiębiorców

Tarcza antykryzysowa jakie formy i zakres pomocy dla przedsiębiorców

Na ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej jako: u.s.r.), zwaną potocznie tarczą antykryzysową podobnie jak jej nowelizację z dnia 31 marca 2020 r. przedsiębiorcy oczekiwali od początku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego.

Przepisy odnoszące się do form pomocy przedsiębiorcom zostały zawarte głównie w Rozdziale 3 u.s.r. W pierwotnej wersji przepisy odnoszące się do form pomocy dla przedsiębiorców dotyczyły zwrotu wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (art. 13 u.s.r.). Dopiero nowelizacja przyniosła konkretne rozwiązania dla przedsiębiorców – pytanie, ile podmiotów gospodarczych będzie mogło rzeczywiście z tej pomocy skorzystać.

Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Jedną z form pomocy przedsiębiorcom jest wypłata ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy lub dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie COVID-19.

Przedsiębiorcy mogą zwrócić się także o dofinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy. Z tej formy pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy kryteria wskazane w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 669) oraz nie zalegają z płatnością podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Jednocześnie przepisy ograniczają możliwość ubiegania się o dofinansowanie tylko w przypadku, gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenie i innej umowy o świadczenie usług, pod warunkiem, że pracownik podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom – emerytalnemu i rentowemu.

Dofinansowanie będzie wypłacane w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Jeżeli pracownik jest objęty przestojem ekonomicznym pracodawca ma i tak obowiązek wypłacić wynagrodzenie o połowę mniejsze, ale nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Pomoc dla firm eventowych i innych organizatorów

Jeden z przepisów wprowadzonych do „tarczy antykryzysowej” na mocy nowelizacji odnosi się do przedsiębiorców, świadczących usługi w zakresie organizacji wystaw i kongresów, działalnością kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub organizujący wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe oraz do przedsiębiorców i rolników świadczących usługi hotelarskie.

Zgodnie z art. 15zp ust. 1 nowelizowanej ustawy, w razie rozwiązania umowy z klientem spowodowanego bezpośrednio wybuchem epidemii wirusa SARS-Cov-2, przedsiębiorca powinien w terminie 180 dni od skutecznego rozwiązania umowy zwrócić wpłacone mu przez klienta środki.

Ewentualnie, klient może się zgodzić na otrzymanie vouchera do realizacji na poczet przyszłych wydarzeń w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć wydarzenie, za które klient wniósł zapłatę.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników od starosty

Kolejną formą pomocy przedsiębiorcom jest dofinansowanie przyznawane przez starostę przedsiębiorcom, na poczet części kosztów wynagrodzeń i kosztów składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19. Zakres pomocy wyznaczony charakterem stosunku prawnego między przedsiębiorcą a osobą przez niego zatrudnioną jest taki sam, jak w przypadku dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Pożyczki tylko dla mikroprzedsiębiorców

Starosta może udzielać także jednorazowych pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, jednakże o ich przyznanie mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5000 zł, a oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP. Pożyczka musi być spłacona przez pożyczkobiorcę w terminie 12 miesięcy, przy czym na wniosek pożyczkobiorcy spłata może być zawieszona na 3 miesiące.

Podsumowanie

Zarówno zakres form pomocy, jak i warunków jej przyznania jest bardzo ograniczony. Przedsiębiorcy, którzy oczekiwali umorzenia składek i podatków za okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii z pewnością są bardzo rozczarowani. Projekt pomocy promowany przez rząd jako „Tarcza antykryzysowa” sprawia wrażenie niezbyt skutecznego narzędzia w walce z kryzysem i jego zapobieganiu. Przedsiębiorcy oczekiwali od rządu automatycznych, prostych rozwiązań, które pomogą im przetrwać. Ustawa po nowelizacji jest przesycona biurokratyzmem, a skorzystanie z tych proponowanych rozwiązań przez wielu przedsiębiorców może okazać się zbyt skomplikowane i trudne.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców. Udzielamy porad prawnych z zakresu różnych gałęzi prawa, w tym prawa pracy

Zapoznaj się z naszą ofertą

  • Jako jedyni ubezpieczamy współpracujących z nami Radców prawnych i Adwokatów, na solidną gwarancję finansową - 1 miliona euro (Każdy włącznie).
  • Nasze usługi przygotowują wyłącznie specjaliści posiadający tytuł Adwokata bądź Radcy prawnego którzy pełnią funkcję Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.
  • Zapewniamy pełne zabezpieczenie prawne na rynku E-commerce;
  • Efekt będzie szybki i bez wysiłku – 100 % firm stosujących się do naszych wytycznych przechodziło pozytywnie kontrole GIODO, PUODO i UOKiK-u.

Prawo gospodarcze, COVID19, COVID-19, Epidemia, Pandemia, Tarcza antykryzysowa

  • Kliknięć: 2397