Skip to main content

Zawieszenie działalności gospodarczej, o czym należy pamiętać?

Zawieszenie działalności gospodarczej – o czym należy pamiętać?

Koronawirus sieje spustoszenie w wielu branżach. Zamknięte restauracje, puby, zakłady kosmetyczne, fryzjerskie, kina, teatry, większość sklepów w galeriach handlowych. Już teraz widoczny jest efekt domina. Wiele firm utraciło płynność finansową, niektórzy przedsiębiorcy nadal starają się pozyskać nowe zlecenia, a nawet przebranżowić. Jednym ze sposobów na przetrwanie trudnego okresu jest zawieszenie działalności gospodarczej. Przygotowaliśmy krótki poradnik, w którym wyjaśniamy, jakie są zasady zawieszenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG.

Na jaki okres można zawiesić działalność gospodarczą?

Przedsiębiorca w dowolnym momencie i z różnych przyczyn może podjąć decyzję o zawieszeniu działalności gospodarczej. W przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) okres zawieszenia może być określony lub nieokreślony, nie krótszy niż 30 dni. Pewnym wyjątkiem jest zawieszenie działalności obejmujące wyłącznie miesiąc luty – w takiej sytuacji za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.

Zarówno zawieszenie wykonywania działalności, jak i wznowienie następuje na wniosek przedsiębiorcy. Zawieszenie działalności trwa od dnia wskazanego we wniosku do dnia:

 • wskazanego w tym wniosku,
 • wskazanego we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej,
 • ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

Zawieszenie działalności a zatrudnienie pracowników

Zawiesić działalność gospodarczą może przedsiębiorca, który:

 • nie zatrudnia pracowników,
 • zatrudnia wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Jeśli w okresie zawieszenia dojdzie do zakończenia korzystania z urlopów wskazanych powyżej lub pracownik złoży wniosek dotyczący połączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik będzie miał prawo do wynagrodzenia jak za przestój, aż do momentu zakończenia okresu zawieszenia działalności gospodarczej.

W przypadku zatrudniania pracowników na podstawie stosunku pracy konieczne jest wcześniejsze zwolnienie pracowników. Umowa o pracę zostaje rozwiązana:

 • po upływie czasu, na jaki została zawarta,
 • na mocy porozumienia stron,
 • po upływie okresu wypowiedzenia lub bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Należy dodać, że rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia może nastąpić wyłącznie w ściśle określonych przypadkach. Pracodawcy, którzy nie dojdą do porozumienia z pracownikami, muszą złożyć wypowiedzenie. W praktyce oznacza, że z zawieszeniem działalności będą musieli poczekać nawet trzy miesiące – tyle wynosi maksymalny okres wypowiedzenia.

Jakie są skutki zawieszenia działalności gospodarczej?

W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dozwolone jest natomiast:

 • wykonywanie czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, rozwiązywania zawartych wcześniej umów,
 • przyjmowanie należności i regulowanie zobowiązań, powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 • zbywanie własnych środków trwałych i wyposażenia,
 • uczestnictwo (dobrowolne lub obowiązkowe) w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 • wykonywanie obowiązków nakazanych przepisami prawa,
 • osiąganie przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 • przeprowadzanie kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą,
 • powołanie i odwołanie zarządcy sukcesyjnego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców. Udzielamy porad prawnych z zakresu różnych gałęzi prawa, w tym prawa gospodarczego

Zapoznaj się z naszą ofertą

 • Jako jedyni ubezpieczamy współpracujących z nami Radców prawnych i Adwokatów, na solidną gwarancję finansową - 1 miliona euro (Każdy włącznie).
 • Nasze usługi przygotowują wyłącznie specjaliści posiadający tytuł Adwokata bądź Radcy prawnego którzy pełnią funkcję Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.
 • Zapewniamy pełne zabezpieczenie prawne na rynku E-commerce;
 • Efekt będzie szybki i bez wysiłku – 100 % firm stosujących się do naszych wytycznych przechodziło pozytywnie kontrole GIODO, PUODO i UOKiK-u.

Prawo gospodarcze, Zawieszenie działalności gospodarczej

 • Kliknięć: 2555