Skip to main content

Zawieszenie działalności spółki prawa handlowego 
- podstawowe zasady i formalności

Zawieszenie działalności spółki prawa handlowego – podstawowe zasady i formalności

Instytucja zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej pozwala przedsiębiorcy na przerwę w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Z tej możliwości mogą skorzystać wyłącznie przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników.

Przepisy regulujące zawieszenie wykonywania działalności zostały zamieszczone w art. 22 i następnych ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 t.j.,) dalej jako: p.p.) i następnych. Z możliwości zawieszenia działalności mogą skorzystać także spółki prawa handlowego, w tym zarówno spółki osobowe (np. spółka komandytowa), jak i spółki kapitałowe (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

Uchwała w przedmiocie zawieszenia działalności spółki

Pierwszym krokiem do zawieszenia działalności spółki jest podjęcie uchwały w przedmiocie zawieszenia działalności spółki. W treści uchwały należy wskazać:

  • datę zawieszenia
  • okres zawieszenia działalności spółki

Data zawieszenia powinna dotyczyć daty przyszłej, natomiast okres zawieszenia powinien wynosić nie więcej niż 24 miesiące, nie krócej niż 30 dni, na co wskazuje art. 23 ust. 2 p.p. Nieco więcej swobody w tym zakresie ma przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który może zawiesić działalność gospodarczą na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy niż 30 dni (art. 23 ust. 1 p.p.).

Oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników

W związku z tym, że warunkiem skorzystania z prawa do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej jest niezatrudnianie pracowników (względnie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, na urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub rodzicielskim). Powyższe wynika z art. 22 ust. 2 p.p. W związku z powyższym obligatoryjnie do wniosku o zawieszenie działalności spółki należy załączyć oświadczenie spółki o niezatrudnianiu pracowników, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania tego podmiotu. Najczęściej będzie to jeden lub dwaj członkowie zarządu,w zależności od przyjętego modelu reprezentacji.

Wniosek składany na formularzu

Zarówno zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, jak i wznowienie wykonywania działalności odbywa się na wniosek przedsiębiorcy. Spółki prawa handlowego składają wniosek na formularzu KRS-Z62, do którego należy załączyć oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników oraz uchwałę w przedmiocie zawieszenia działalności gospodarczej.

W przypadku, gdy komplementariuszem lub wspólnikiem w spółce zawieszającej działalność jest inna spółka (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest komplementariuszem w spółce komandytowej), to osobą uprawnioną do reprezentacji będzie zazwyczaj prezes zarządu komplementariusza. W takiej sytuacji do wniosku należy załączyć także dokument potwierdzający, że obecnym prezesem zarządu komplementariusza jest osoba, która złożyła podpis pod wnioskiem. Najczęściej wystarczy załączyć wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym z portalu ekrs.ms.gov.pl.

Brak obowiązku ogłoszenia i uiszczenia opłaty sądowej

Zgodnie z art. 20c ust. 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1500 t.j.), wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej jest zwolniony z opłat sądowych oraz nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wniosek o wznowienie działalności również nie podlega opłacie, ani ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zredagowaniu treści wymaganych dokumentów i złożenia wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej zachęcamy do zapoznania się z Ofertą usług prawnych naszej Kancelarii Prawnej.

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa gospodarczego, 
w tym z zakresu prawa spółek.

Prawo gospodarcze, Prawo handlowe, Prawo spółek handlowych, Zawieszenie działalności spółki prawa handlowego, Spółka prawa handlowego, Zawieszenie działalności

  • Kliknięć: 2592