Skip to main content

SLIM VAT od 1 stycznia 2021 roku

SLIM VAT

Od 1 stycznia 2021 zaczęła obowiązywać nowa ustawa o VAT. Nowelizacja dotąd obowiązujących przepisów wprowadza pakiet SLIM VAT (Simple, local and modern VAT) – jest to konstrukcja mająca na celu uproszczenie i doprecyzowanie niektórych rozliczeń dotyczących podatku od towarów i usług.

Jest on oparty na czterech filarach:

  • Proste fakturowanie
  • Ułatwienia dla eksporterów
  • Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym
  • Korzyści finansowe.

PROSTE FAKTUROWANIE

Faktury korygujące In minus

Nowelizacja wprowadza brak obowiązku potwierdzenia odbioru faktury korygującej od nabywcy. Warunkiem jest posiadanie dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie z nabywcą towaru lub usługi warunków transakcji. Według ustawy nabywca jest obowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego wynikającego z uzgodnień między podatnikami.

Faktury korygujące In plus

Dotychczas obowiązujące przepisy prawa nie regulowały wprost kwestie rozliczenia faktur korygujących, zwiększających podstawę opodatkowania (tzw. Faktur korygujących In plus). Interpretację w tym zakresie zapewniało przede wszystkim orzecznictwo.

Nowelizacja ustawy wprowadziła art. 29 a ust.13 ustawy o VAT stanowiący, że „w przypadku, gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu, korekty tej faktury dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania” a więc:

  • Jeżeli już w momencie wystawienia faktury pierwotnej zaistnieje konieczność jej korekty, faktura ta powinna zostać rozliczona w deklaracji podatkowej za okres, w którym została wykazana faktura pierwotna.
  • W przypadku gdy przyczyny wymagające korekty zaistniały już po dokonaniu sprzedaży, korekta powinna być dokonana w deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym została wystawiona faktura korygująca. Ma to miejsce, gdy w fakturze pierwotnej wysokość podatku jest prawidłowa, ale przyczyna korekty, którą nie można było przewidzieć w momencie wystawienia faktury pierwotnej, powstała później.
  • W przypadku późniejszego wykrycie błędu w fakturze pierwotnej, podatnik jest obowiązany zwiększyć podstawę opodatkowania, która jest rozliczana w deklaracji podatkowej. Deklaracja ta dotyczy okresu wykazanego w fakturze pierwotnej.

Ułatwienia dla eksporterów

Dotychczas w przypadku eksportu towaru i wpłacanej zaliczki, dostawca musiał dostarczyć towar w ciągu 2 miesięcy. Po przekroczeniu tego terminu, eksporter musiał wykazać zaliczkę VAT wstecz ze stawką VAT obowiązującą w Polsce. Według nowych przepisów okres ten został wydłużony z 2 miesięcy do 6 miesięcy.

Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym

Nowelizacja wprowadza możliwość podatnikowi na gruncie VAT przeliczania obcej waluty na złote zgodnie z przepisami o podatku dochodowym i określonymi w nich zasadami przeliczania przychodu. Jeśli podatnik nie wybierze takiego sposobu rozliczenia wówczas obowiązują zasady określone w ustawie o VAT. Wybór opcji zobowiązuje podatnika do jej stosowani przez kolejne 12 miesięcy, licząc od miesiąca w którym wybrał daną opcję. W przypadku rezygnacji podatnik ma obowiązek stosować dotychczasowe metod przeliczania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, licząc od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zmiany wybranej metody przeliczania.

Korzyści finansowe.

Jeżeli usługi noclegowe są nabywane w celach odsprzedaży wówczas istnieje możliwość odliczenia VAT od usług noclegowych. Dotyczy to jedynie sytuacji, gdy usługa noclegowa jest nabywana w imieniu własnym, lecz na rzecz osoby trzeciej

Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości.

Zmiana ta dotyczy kwoty na prezent. Przed nowelizacją ustawy, osoba przekazująca nieodpłatnie prezent powyżej 10 zł obowiązana była do prowadzenia ewidencji osób, które ten prezent otrzymały. Prezenty do 10 zł nie podlegały opodatkowaniu, nie musiały być również wprowadzane do ewidencji. Nowelizacja podniosła dopuszczalną kwotę z 10 zł na 20 zł.

Wprowadzone rozwiązania są skierowane przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią jeden z bardziej rozbudowanych sektorów polskiej gospodarki. Celem jest przede wszystkim stopniowe usuwanie formalności oraz przyspieszenie procedury rozliczenia się.

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej w zakresie rozliczeń w ramach prowadzonej działalności zapraszamy do kontaktu: www.kancelaria-legato.pl

Prawo gospodarcze, SLIM VAT, Simple, local and modern VAT, nowa ustawa o VAT

  • Kliknięć: 1265