Skip to main content

Świadczenie rehabilitacyjne – jak przedłużyć okres zasiłku rehabilitacyjnego?

Świadczenie rehabilitacyjne – jak przedłużyć okres zasiłku rehabilitacyjnego?

Świadczenie rehabilitacyjne jest przyznawane przez ZUS na okres niezbędny do przywrócenia ubezpieczonemu zdolności do pracy, jeżeli nadal są niezdolni do pracy, a zasiłek chorobowy już został wyczerpany.

Warunkiem przyznania świadczenia rehabilitacyjnego są pomyślne rokowania. Dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza powinny rokować odzyskanie zdolności do pracy. Decyzja o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego jest wydawana na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Zasady przyznawania świadczenia zostały określone w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 870 t.j., dalej jako: u.ś.p.).

Kiedy złożyć wniosek o przedłużenie okresu pobierania świadczenia?

Jeżeli pracownik nie odzyskał zdolności do pracy w czasie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, to jeszcze przed upływem okresu pobierania tego świadczenia powinien złożyć wniosek o przyznanie go na dalszy okres. W przeciwnym razie świadczenie rehabilitacyjne nie będzie mu przysługiwało.

Jaki jest maksymalny okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego?

Złożenie wniosku o przedłużenie okresu pobierania świadczenia powoduje przedłużenie okresu jego pobierania o kolejne 3 miesiące. Należy jednak pamiętać, że maksymalny łączny okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego wynosi 12 miesięcy (vide: art. 18 ust. 2 u.ś.p.). Po upływie tego okresu ubezpieczony, który nadal jest niezdolny do pracy, może ubiegać się o przyznanie renty z tego tytułu.

W jakiej wysokości świadczenie rehabilitacyjne jest przyznawane?

Świadczenie rehabilitacyjne jest przyznawane ubezpieczonemu w wysokości 90% wynagrodzenia lub przychodu, które stanowiło podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, przez pierwsze 3 miesiące pobierania świadczenia, a za dalsze okresy w wysokości 75% (vide: 19 ust. 1 u.ś.p.).

W przypadku gdy stan zdrowia ubezpieczonego jest następstwem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej świadczenie rehabilitacyjne jest wypłacane w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Podobnie jest w przypadku, gdy niezdolność do pracy przypada na okres ciąży.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

W celu ustalenia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego na dalszy okres należy przygotować aktualne zaświadczenie OL-9 o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego oraz dokumentację medyczną, świadczącą o niezdolności do pracy.

Lekarz orzecznik ZUS orzeka o potrzebie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego. Jeżeli orzeczenie jest niekorzystne dla ubezpieczonego, powinien w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia wnieść sprzeciw do Komisji Lekarskiej ZUS działającej przy Oddziale ZUS właściwym ze względu na jego miejsce zamieszkania. Komisja może zmienić orzeczenie lub utrzymać je w mocy. Na posiedzenie Komisji Lekarskiej ZUS warto zabrać ze sobą dokumentację medyczną, jeżeli nie została załączona do sprzeciwu. Badanie lekarskie zostanie przeprowadzone ponownie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję na podstawie orzeczenia Komisji Lekarskiej ZUS – albo orzecznika, jeżeli nie wniesiono sprzeciwu. Od decyzji ZUS, która jest niekorzystna dla ubezpieczonego, można wnieść odwołanie do sądu rejonowego – wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania strony odwołującej się (art. 461 § 2 k.p.c.).

Jednakże niewniesienie sprzeciwu od lekarza orzecznika ZUS do Komisji Lekarskiej ZUS prowadzi do odrzucenia odwołania od decyzji ZUS, jeżeli zawarte w niej zarzuty dotyczą jedynie treści orzeczenia lekarskiego (vide: art. 4779 § 31 k.p.c.).

Jeżeli potrzebujesz pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w dokumentacji medycznej i orzeczeniu lekarza orzecznika ZUS, sporządzi sprzeciw, a następnie w razie potrzeby - odwołanie od niekorzystnej decyzji i będzie reprezentował Cię przed organem rentowym, a w późniejszym etapie – przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych, skontaktuj się z nami i przedstaw nam swoją sytuację.

Zachęcamy do zapoznania się z Ofertą usług prawnych naszej Kancelarii Prawnej.

Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym między innymi spraw o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego oraz renty z tytułu niezdolności do pracy.

Prawo pracy, Zasiłek rehabilitacyjny, Świadczenie rehabilitacyjne

  • Kliknięć: 96768