Skip to main content

Wypadek przy pracy rolniczej – etapy procedury przyznawania odszkodowania

Wypadek przy pracy rolniczej – etapy procedury przyznawania odszkodowania

Wypadki przy pracy rolniczej zdarzają się z reguły w okresie letnim, kiedy wykonuje się większość zabiegów agrotechnicznych z wykorzystaniem maszyn rolniczych. O zaistnieniu wypadku przy pracy rolnik informuje właściwą regionalną Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Przyjmuje się, że zawiadomienie należy złożyć jak najszybciej, a maksymalny termin złożenia zawiadomienia wynosi 6 miesięcy. W praktyce orzeczniczej zdarza się jednak przyjmowanie zgłoszeń także po upływie ustawowego terminu. Zwlekanie z zawiadomieniem KRUS o wypadku przy pracy rolniczej może jednak spowodować, że ostatecznie ustalenia w protokole powypadkowym będą oględne i bardzo lakoniczne z uwagi na brak możliwości oceny miejsca wypadku i jego przyczyn.

Sporządzenie protokołu powypadkowego

Pierwszym etapem postępowania w przedmiocie wypadku rolniczego jest sporządzenie protokołu powypadkowego. Pracownik delegatury położonej najbliżej miejsca zdarzenia przeprowadza oględziny miejsca wypadku, zapoznaje się z dokumentacją medyczną poszkodowanego i wysłuchuje jego wyjaśnień oraz przesłuchuje świadków. Następnie w oparciu o zebrany materiał dowodowy są ustalane przyczyny i okoliczności wypadku oraz jego następstwa. Ustalenia zawarte w protokole, które w ocenie poszkodowanego są nieprawidłowo sformułowane, niezgodne z prawdą lub wymagające uzupełnienia, mogą być sprostowane w drodze złożenia zastrzeżeń .

Badanie przez lekarza orzecznika

Warunkiem koniecznym do ustalenia prawa do odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej jest dokonanie oceny procentowego stałego uszczerbku na zdrowiu doznanego przez poszkodowanego. Badanie jest przeprowadzane przez lekarza orzecznika KRUS. Warto przed badaniem skompletować dokumentację medyczną, którą należy okazać lekarzowi orzecznikowi. Po badaniu lekarz wydaje orzeczenie, w którym stwierdza czy poszkodowany doznał stałego uszczerbku na zdrowiu, a jeżeli tak, to w jakim zakresie. Od orzeczenia lekarza orzecznika można wnieść sprzeciw do Komisji Lekarskiej KRUS, jeżeli procentowy uszczerbek na zdrowiu został w ocenie poszkodowanego bezzasadnie zaniżony.

Wydanie decyzji

Prezes KRUS, a faktycznie – upoważniony przez niego pracownik delegatury lub oddziału KRUS – wydaje decyzję w przedmiocie przyznania odszkodowania. Decyzja jest oparta na protokole powypadkowym oraz orzeczeniu lekarskim. Od decyzji przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych (sądu rejonowego).

Ustalenie wysokości odszkodowania

Wysokość jednorazowego odszkodowania jest ustalana poprzez pomnożenie wartości procentowego uszczerbku na zdrowiu stwierdzonego przez lekarza orzecznika ze stawką ustaloną w rozporządzeniu przez właściwego ministra. Obecnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego wynosi 809 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Jednorazowe odszkodowanie jest wypłacane poszkodowanemu rolnikowi, a w przypadku wypadku ze skutkiem śmiertelnym – członkom jego najbliższej rodziny. Główne trudności dla ubezpieczonych związane z procedurą przyznawania jednorazowego odszkodowania wynikają z ich niewiedzy w zakresie tego, jak sporządzić zawiadomienie o wypadku, jak zakwestionować ustalenia protokołu powypadkowego, które są dla nich niekorzystne, jak wnieść sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika KRUS, a wreszcie – jak odwołać się od niekorzystnej decyzji do sądu powszechnego.

Jeżeli nie wiesz jak skorzystać z powyższych środków prawnych, zachęcamy do opowiedzenia nam o Twoim problemie – przedstaw opis zdarzenia i jego skutki dla Twojego zdrowia. Posiadamy doświadczenie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym ubezpieczeń społecznych rolników. Pełną ofertę usług prawnych Kancelarii Prawnej Legato znajdziesz pod tym linkiem:

Oferta usług prawnych

Odszkodowanie, Prawo pracy, Wypadek przy pracy rolniczej

  • Kliknięć: 3355