Skip to main content

Przedsiębiorca jako konsument, nowe uprawnienia w zakupach na firmę

Przedsiębiorca jako konsument - uprawnienia w zakupach na firmę.

Do stycznia 2021 roku konsumentem mogła być osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej, która nie jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Czynność dokonywana jest pomiędzy przedsiębiorcą. Z kolei kodeks cywilny w art. 43(1) definiuje przedsiębiorcę jako osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych wprowadza wiele rewolucji w kwestii praw przedsiębiorców. Pojawia się przede wszystkim nowy rodzaj uczestników obrotu gospodarczego – przedsiębiorca konsument. Ustawa stanowi, że przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność, wskazany przepisami kodeksu cywilnego, a więc wpisany do CEIDG w ściśle określonych przypadkach będzie traktowany jako konsument – o czym świadczy wprowadzenie art. 3855 KC. – „ przepisy dotyczące konsumenta zawarte w art. 3851-3853 stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”

Należy podkreślić, że zmiany obejmują tylko „mikroprzedsiębiorców” . Powyższe zmiany nie obejmują spółek osobowych ( jawnych, partnerskich) oraz spółek kapitałowych (spółek z.o.o , spółek akcyjnych)

Przede wszystkim zmiana będzie dotyczyła zwiększenia uprawnień przedsiębiorcy. Zostaną przyznane prawa w zakresie:

 • Klauzul abuzywnych czyli klauzul niedozwolonych.
 • W przypadku klauzul abuzywnych, a więc pojawienia się w umowie postanowień rażąco naruszających interesy konsumentów, bądź też będących niezgodne z potocznie przyjętymi dobrymi zwyczajami, przedsiębiorcy - konsumenci nie będą mogli dochodzić swoich roszczeń przed Prezesem UOKIK lub przed powiatowym rzecznikiem konsumenta ( a takie ochrona przysługuje konsumentom), lecz mogą dochodzić praw przed sądami

 • Rękojmi za wady. Dotychczas przepisy prawa gwarantowały to uprawnienie tylko konsumentom.
 • Od stycznia, jeśli przedsiębiorca złoży reklamację z tytułu rękojmi żądając naprawy, wymiany lub obniżenia cen towarów to sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od momentu złożenia. Do tej pory termin ten nie był uregulowany.

  Dotyczy to również rzeczy używanych – jeśli przedsiębiorca kupi towar używany w sklepie stacjonarnym lub na odległość ma prawo reklamacji pod warunkiem, że produkt posiada wadę. Może to zrobić w ciągu 2 lat od otrzymania towaru. Jeśli stwierdzi ze produktu ma wady może domagać się od sprzedawcy

 • wymiany na inny towar
 • usunięcia wad
 • obniżenia cen towarów
 • jeśli nie może wymienić Lub naprawić towaru – zwrot
 • Nowelizacja przepisów umożliwia przedsiębiorcy skorzystania z domniemania istnienia wady fizycznej w momencie wydania rzeczy, jeśli wada została stwierdzona w ciągu roku. Dotychczas korzystać z takiego uprawnienia mogli tylko konsumenci.

 • Prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
 • Aby uprawnienie zostało przyznane musi być zostać spełniony istotny warunek – umowa nie może dotyczyć branży w jakiej działa przedsiębiorca. A więc o statusie danego podmiotu będzie decydować cel danej transakcji.

PRZYKŁAD:

Jeśli fryzjerka kupi drukarkę do swojego salonu, czynność ta nie będzie związana z jej branżą – w takim przypadku będzie traktowana jako przedsiębiorca konsument. Inaczej będzie wyglądać sytuacja, gdy umowa będzie dotyczyć zakupu suszarek – wtedy nie będzie traktowana jako konsument w świetle nowych przepisów.

Ustalenie czy dana czynność ma charakter zawodowy czy też nie, odbywać się będzie na podstawie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) a konkretniej – na podstawie wpisanych kodów PKD, które określają jaki rodzaj działalności wykonuje przedsiębiorca.

Wprowadzenie do obrotu prawnego nowego podmiotu – przedsiębiorcy konsumenta jest dość dużą zmianą w polskim prawie. Dotychczas uprawniania wynikające z prawa konsumenckiego gwarantowały ochronę przede wszystkim konsumentom jako „słabszej” stronie. Natomiast przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność w starciu z większymi przedsiębiorcami takiej ochrony nie posiadali.

Jeśli prowadzisz sklep internetowy zapraszamy do zapoznania się z ofertą napisania. Indywidualnego regulaminu sklepu internetowego zgodnego z prawem i wolnego od klauzul abuzywnych.

Prawo gospodarcze, Przedsiębiorca jako konsument, Nowy regulamin 2021, klauzule abuzywne, Regulamin sklepunternetowego

 • Kliknięć: 2446