Skip to main content

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową: jakie ma korzyści?

Wybór formy prawnej prowadzenia działalności jest bardzo ważny. Zdarza się, że przedsiębiorcy pochopnie wybierają ramy prawne prowadzenia biznesu, które po weryfikacji wymagają pewnych dostosowań. W innych przypadkach może się okazać, że działalność rozrasta się do tego stopnia, że pierwotnie wybrana forma prowadzonej działalności przestaje być korzystna/bezpieczna. Oba te przypadki motywy mogą występować, które doprowadzą do pomysłu przekształcenia JDG w spółkę kapitałową. W tym artykule rozpatrzymy warunki i ogólne zasady przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Warunki formalne

Na samym początku należy podkreślić, że opisywany w niniejszym artykule tryb przekształcenia dotyczy wyłącznie przedsiębiorców przedsiębiorców w rozumieniu prawa przedsiębiorców, wpisanych do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG). Możliwe jest też przekształcenie spółki (zarówno osobowej jak i kapitałowej) w inną spółkę, przy czym tryb przekształcenia w takim przypadku będzie się różnił. Pozostałe przypadki przekształcenia opiszemy w następnych artykułach.

Warto nadmienić, że ten tryb przekształcenia nie dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność w ramach tzw. działalności nieewidencjonowanej. Jak wskazano powyżej, w analizowanym przypadku przedsiębiorca musi być wpisany do CEIDG.

Tryb przekształcenia

Co do zasady możliwe jest dokonanie przekształcenia na dwa sposoby:

 • przekształcenie przedsiębiorcy w sp. z o.o. sensu stricto według KSH
 • utworzenie nowej spółki z o.o. i wniesienie przez przedsiębiorcę jego przedsiębiorstwa w formie aportu

W niniejszym artykule opisywany jest pierwszy przypadek, jest on znacznie bardziej skomplikowany, ale może być dużo korzystniejszy, mając na uwadze kontynuację prowadzonej działalności i pewne ograniczenie odpowiedzialności przedsiębiorcy (a następnie wspólnika).

Przekształcenie przedsiębiorcy w sp. z o.o. jest regulowane przez przepisy art. 584(1) i następne kodeksu spółek handlowych.

Przekształcenie w tym trybie wymaga podjęcia w kolejności szeregu czynności prawnych, których efektem jest zamiana przedsiębiorcy (ustania jego bytu prawnego) w jednoosobową spółkę z o.o. Zgodnie z KSH, do przekształcenia wymaga się:

 1. sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta; Załącznikami do planu przekształcenia są:
  • projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;
  • projekt aktu założycielskiego (statutu);
  • wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego;
  • sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu
 2. złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;
 3. powołania członków organów spółki przekształconej;
 4. zawarcia umowy spółki albo podpisania statutu spółki przekształconej;
 5. dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Po dokonaniu wymaganych prawem wpisów, przedsiębiorca wpisany do CEIDG “przestaje istnieć” natomiast od tego dnia jego sprawy (i co do zasady zobowiązania) przejmuje spółka z o.o., która jest wpisana do KRS. Aby jednak przekształcenie nie wpływało negatywnie na sytuację wierzycieli, ustawodawca zdecydował się w szczególny sposób uregulować odpowiedzialność za zobowiązania przedsiębiorcy przekształcanego. Zgodnie z art 584(13) KSH, przedsiębiorca jednoosobowy odpowiada solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia, przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia.

Czy muszę odnawiać umowy po przekształceniu?

Główną korzyścią i uproszczeniem jest, że w przypadku przekształcenia z KSH nie ma obowiązku podpisywania nowych umów, aneksów czy odnowień. Przepisy przewidują tzw. skutek quasi-kontynuacji, zgodnie z którym spółka przekształcona automatycznie staje się stroną wszelkich umów i przysługują jej wszystkie prawa, które dotychczas przysługiwały przedsiębiorcy jednoosobowemu. Spółka nie jest zobowiązana do zawierania w tym celu aneksów czy też umów cesji, warto jednak mieć przygotowane dokumenty- wypisy z rejestrów dokumentujące przejście praw i obowiązków.

Przekształcenie- korzyści

Przekształcenie JDG w sp. z o.o. ma szereg korzyści należą do nich m.in.

 • ograniczenie odpowiedzialności, wspólnik spółki z o.o. co do zasady nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki, natomiast członek/prezes zarządu ponosi ograniczoną odpowiedzialność (np. z tytułu art. 299 ksh).
 • możliwość zdobycia finansowania jak sama nazwa wskazuje, spółka powinna zawierać dwóch lub więcej wspólników. O ile co do zasady nie jest wykluczone istnienie spółek z o.o. jednoosobowych, o tyle w zakresie takiej spółki w zasadzie na każdym etapie można do działalności w ramach sp. zo.o. dopuścić osoby trzecie
 • lepsze warunki prowadzenia działalności w większej skali zazwyczaj objawiające się w tym, że działalność gospodarcza i majątek z tym związany są oddzielne od majątku prywatnego wspólników czy członków zarządu, co pozwala w pewien sposób te sprawy uporządkować i usystematyzować.

Przekształcenie- wady

Przekształcenie JDG w sp. z o.o. ma jednak także wady. Jedną i główną z nich są większe koszty prowadzenia działalności. Z jednej strony spółka jest podatnikiem CIT, z drugiej natomiast członkowie zarządu i wspólnicy będący os. fiz. są zazwyczaj podatnikami PIT. W takiej sytuacji zachodzi tzw. podwójne opodatkowanie, które jest co do zasady niekorzystne. Prowadzenie działalności w formie sp. z o.o. wiąże się także ze sformalizowanym trybem pobierania środków ze spółki czy innymi obowiązkami sprawozdawczymi (np. w zakresie beneficjentów rzeczywistych czy corocznej sprawozdawczości.

Podsumowanie

W naszej ocenie trudno jest generalizować, czy spółka z o.o. jest lepsza od działalności jednoosobowej. Warto na pewno przemyśleć tę sprawę wraz z profesjonalnym pełnomocnikiem, i dokonać pogłębionej analizy przed wszczęciem procesu, aby osiągnąć zamierzone skutki. Do tego Państwa zachęcamy, jednocześnie także zapraszając do zapoznania się z ofertą naszej kancelarii.

Zapraszamy do kontaktu: Kancelaria LEGATO.

Prawo handlowe, Polski Ład, JDG, Przekształcenie JDG

 • Kliknięć: 1797