Skip to main content

Syndyk - kim jest?

Syndyk jest organem pełniącym dość istotną funkcję w upadłości konsumenckiej. Sąd wyznacza syndyka z imienia i nazwiska po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Może nim zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, oraz co jest konieczne, musi posiadać licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Prawo przewiduje również możliwość pełnienia funkcji syndyka przez spółki handlowe, których wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swym majątkiem oraz członkowie zarządu, którzy reprezentują spółkę i posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

O licencję może ubiegać się obywatel polski a także obywatel innego kraju europejskiego jeżeli:

 • zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra (lub równorzędny);
 • posiada nieposzlakowaną opinię;
 • w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję syndyka przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie europejskim;
 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • nie jest podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;
 • złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości;
 • jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do wykonywania czynności syndyka

Konieczne jest również uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu (składającego się z części ustnej i pisemnej) organizowanego przez Ministra Sprawiedliwości.

Jaka jest rola syndyka?

Jego rola polega na spieniężeniu majątku dłużnika, która po ogłoszeniu upadłości staje się tzw. masą upadłościową. Ma to na celu zaspokojenie wierzycieli w jak największym możliwym stopniu.

Podstawowe zadania syndyka:

 • Objęcie majątku upadłego. Osoba, wobec której ogłoszono upadłość ma obowiązek dobrowolnie oddać swój majątek syndykowi.,
 • Zarządzanie majątkiem upadłego: sprawowanie pieczy, kontrola i regulacja kosztów jego utrzymania, przygotowanie do sprzedaży.,
 • Zabezpieczenie majątku przed jego utratą lub zniszczeniem.,
 • Ujawnianie postępowania upadłościowego w księgach wieczystych i rejestrach ,
 • Powiadamianie o upadłości dłużnika tych wierzycieli, którzy zostali ujawnieni we wniosku; sporządza również listę wierzytelności, a w przypadku wniesienia sprzeciwu przez wierzycieli bierze udział w postępowaniu sądowym.,
 • Powiadamianie banków o upadłości konsumenckiej oraz zawiadamianie poczty. Od tej chwili korespondencja upadłego kierowana na adres syndyka,
 • Kontaktowanie się z organami administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego w celu ustalenia faktów dot. majątku upadłego,

Tak rozległe zadania jakie ciążą na syndyku są niezbędne do sprawdzenia danych zawartych we wniosku złożonego przez dłużnika ze stanem faktycznym. Syndyk zazwyczaj podejmie kontakt z upadłym po ogłoszeniu upadłości, zweryfikuje jego faktyczną sytuację materialną i będzie wydawał opinie dla Sędziego Komisarza co do np. planu spłaty wierzycieli.

W swoich zadaniach syndyk ma obowiązek wykonywać je z należytą starannością, aby zaspokoić wierzycieli w największym stopniu. W przypadku, gdy syndyk nie spełnia należycie swoich obowiązków sąd może upomnieć syndyka, nałożyć karę grzywny lub odwołać syndyka w przypadku ciężkich naruszeń obowiązków oraz wyczerpania wszystkich możliwych dróg upomnienia.

Ważne jest, że w upadłości syndyk działa w swoim imieniu, ale na rzecz upadłego. Oznacza to np., że to syndyk od momentu ogłoszenia upadłości będzie mógł być stroną w sporze cywilnym, występuje on na rzecz upadłego, ale w swoim imieniu.

Wyłączenie syndyka z danej sprawy:

Syndyk nie może być organem w danej sprawie jeśli zachodzi jedna z niżej wymienionych sytuacji:

 • Zatrudnienia u upadłego na podstawie umowy o pracę albo wykonywanie świadczeń wynikających z innego stosunku prawnego.
 • jest wierzycielem lub dłużnikiem upadłego, małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym upadłego lub jego wierzyciela w tej samej linii czy stopniu, osobą pozostającą z nim w stosunku przysposobienia lub małżonkiem tej osoby albo osobą pozostającą z upadłym w faktycznym związku, prowadzącą z nim wspólnie gospodarstwo domowe
 • jest lub była członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem upadłego, albo jest lub w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości była wspólnikiem albo akcjonariuszem posiadającym udziały albo akcje w wysokości wyższej niż 5% kapitału zakładowego dłużnika lub wierzyciela,
 • jest lub była spółką powiązaną z upadłym lub jest lub była członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem takiej spółki albo jest lub w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości była wspólnikiem albo akcjonariuszem posiadającym udziały albo akcje w wysokości wyższej niż 5% kapitału zakładowego spółki powiązanej z dłużnikiem
 • pełnienia funkcji nadzorcy lub zarządcy w prowadzonym wcześniej wobec upadłego postępowaniu restrukturyzacyjnym

ZAROBKI SYNDYKA.

Zarobki syndyka stanowią sumę pięciu „składników”

 • sumy wypłaconej wierzycielom w ramach planu spłaty wierzycieli
 • liczby pracowników zatrudnionych w dniu ogłoszenia upadłości
 • liczby wierzycieli biorących udział w postępowaniu
 • czasu trwania postępowania
 • efektywności postępowania

W graniach od dwukrotności do dwustusześciesięcioktrotności podstawy wynagrodzenia. Co istotne, zarobki syndyka co do zasady pokrywane są z masy upadłości (lub pokrywane tymczasowo ze skarbu państwa).

Zmiana syndyka.

Powstaje pytanie czy jest możliwa zmiana syndyka. Otóż prawo przewiduje taką sytuację.

Może to nastąpić przez wniosek złożony przez samego syndyka lub na podstawie uchwały rady wierzycieli. Decyzję o zmianie podejmuje sąd. Zmiana może być również w przypadku cofnięcia lub utraty przez syndyka licencji.

Sąd stwierdza wygaśnięcie funkcji syndyka w przypadku jego śmierci albo utraty pełniej zdolności do czynności prawnych a w przypadku organów spółki gdy zachodzą braki które uniemożliwiają jej działanie.

Jak wskazano w innym artykule, syndyk pełni zarząd nad majątkiem dłużnika do dnia uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia planu spłaty. Od tego momentu dłużnik musi samodzielnie wykonywać swoje zobowiązania (w tym te wynikające z planu spłaty)

Prawo upadłościowe, syndyk, Kim jest syndyk?

 • Kliknięć: 1357