Skip to main content

Kary za niezgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 roku na właściwie wszystkie podmioty korzystające z tzw. indywidualnego źródła ciepła nałożony został obowiązek raportowania tego źródła do tzw. Centralnej Ewidencji Emisyjności budynków (dalej jako CEEB). Za niedopełnienie tego obowiązku w terminie zostały przewidziane kary. W jaki sposób uchronić się przed karami i zgłosić źródło ciepła do CEEB? dowiedzą się Państwo po lekturze niniejszego artykułu.

Czym jest CEEB

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to rejestr źródeł energii budynków, który docelowo przyjmie postać elektroniczną. Jej utworzenie przewiduje ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Celem utworzenia i prowadzenia CEEB jest zbieranie i ewidencjonowanie informacji dotyczących źródeł ogrzewania budynków, ale również kontrola wydatkowania środków z budżetów i funduszy publicznych w ramach różnych programów pomocowych, np.: Czyste Powietrze, Program Infrastruktura i Środowisko, Regionalne Programy Operacyjne. Zadaniem CEEB będzie również zidentyfikowanie i oszacowanie zjawiska tzw. ubóstwa energetycznego, którym charakteryzują się głównie stare budynki mieszkalne, ogrzewane przestarzałymi piecami.

Co ważne, obowiązki związane z CEEB są w mocy od 1 lipca 2021 roku.

Czy każdy musi się zgłosić do CEEB?

Zgodnie z ustawą, obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na:

 • w przypadku budynków jednorodzinnych: właścicielu bądź jednemu z współwłaścicieli budynku;
 • w przypadku budynków wielorodzinnych: zarządcy budynku.

Gdy w lokalu znajdującym się w budynku wielorodzinnym, znajduje się indywidualne źródło ciepła np. kominek, to deklarację trzeba złożyć samodzielnie. W przypadku budynków/lokali, w których występuje współwłasność nieruchomości dochodzi do tzw. odpowiedzialności solidarnej. W przypadku złożenia deklaracji tylko przez jednego ze współwłaścicieli należy uznać spełnienie tego obowiązku odnoszącego się do budynku.

Podstawowym kryterium wpisu budynku lub lokalu posiadającego własne źródła ciepła do CEEB pozostaje moc źródła, niezależnie od tego, czy budynek/lokal jest użytkowany przez osobę prywatną czy przez przedsiębiorcę. CEEB będzie tworzył rejestr wszystkich źródeł spalania paliw, które w swojej mocy cieplnej nie przekraczają 1 MW.

W projekcie nowelizacji ustawy określono źródła ciepła, które będą podlegać obowiązkowi zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W ramach tych urządzeń i instalacji wskazano m.in.:

 • kocioł grzewczy na paliwa stałe,
 • sieć ciepłowniczą,
 • kominek na paliwo stałe,
 • piec kaflowy lub wolnostojący opalany paliwem stałym (węgiel, pellet, drewno),
 • gazowy podgrzewacz przepływowy lub/i pojemnościowy,
 • kocioł olejowy,
 • kominek
 • grzejnik, nagrzewnica i promienniki gazowe,
 • trzony kuchenne,
 • piecokuchnię, kuchnię węglową,
 • pompę ciepła,
 • instalacje ogrzewania elektrycznego
 • kolektory słoneczne.

Jeśli właściciel domu ma więcej niż jedno źródło ogrzewania, w deklaracji zobowiązany jest do zgłoszenia wszystkiich źródła ogrzewania. Wskazuje on nie tylko informacje o rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub spalania paliw, ale także o ich liczbie. Możliwe jest zgłoszenie w jednej deklaracji wielu źródeł ciepła w obrębie jednego budynku.

Do kiedy należy się zgłosić do CEEB? W tym zakresie należy rozróżnić dwie sytuacje, mianowicie sytuację, w której źródł ciepła zostało oddane przed 1 lipca 2021 roku i po 1 lipca 2021 roku.

W pierwszym przypadku termin na zgłoszenie źródła ciepła do CEEB wynosi rok.

W drugim przypadku natomiast użytkownicy mają 14 dni od daty uruchomienia źródła ciepła.

Termin w szczególności w drugim przypadku jest krótki, a kary za jego niedotrzymanie mogą być dotkliwe, o czym przeczytają Państwo poniżej.

Tryb zgłoszenia do CEEB

Jak zgłosić się do CEEB?

Zgłoszenie źródła ciepła właściciele nieruchomości czy zarządcy mogą zrobić na dwa sposoby:

 • elektronicznie, wypełniając formularz na stronie zone.gunb.gov.pl. Deklarację wypełnia się przez jeden z kwalifikowanych sposobów logowania. Jest to deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
 • wypełniając formularz odręcznie i wysyłając go pocztą albo doręczając osobiście do właściwego ze względu na umiejscowienie domu urzędu miasta lub gminy

Zgodnie z ustawą o CEEB, deklaracja będzie zawierać informacje na temat:

 • rodzaju budynku oraz danych adresowych budynku;
 • rodzaju i liczby źródeł ciepła zainstalowanych oraz eksploatowanych w budynku;
 • danych kontaktowych osoby wypełniającej formularz deklaracji (właściciela, współwłaściciela bądź zarządcę budynku);
 • danych adresowych osoby wypełniającej formularz deklaracji (jeżeli jest inny niż adres budynku).

Prawidłowość wprowadzonych danych zostanie zweryfikowana, np. przez kominiarza przeprowadzającego przegląd komina, który potwierdzi to co zostało wskazane w deklaracji, uzupełni o dodatkowe dane lub dokona modyfikacji tych istniejących. Jednakże, nie przewiduje się sankcji za błędne wprowadzenie danych.

Jakie są kary za brak zgłoszenia w terminie?

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami o karach administracyjnych, uwzględniającymi jednak instytucję czynnego żalu.

Ten, kto mimo wynikającego z ustawy obowiązku nie zgłosi źródła ciepła swojej nieruchomości w odpowiednim terminie, może otrzymać karę grzywny wysokości do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.

Art. 27h ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak podmiot w porę naprawi swoje zaniechanie, zanim gmina poweźmie o naruszeniu informację, a budynek zostanie zgłoszony do CEEB nawet po terminie, w ramach instytucji czynnego żalu możliwe jest uniknięcie kary.

Jeżeli mają Państwo pytania o CEEB lub otrzymali karę, od której chcą się odwołać, zachęcamy do kontaktu z zespołem kancelarii za pośrednictwem prostego formularza dostępnego pod tym linkiem: Bezpłatny Audyt

Prawo cywilne, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, CEEB

 • Kliknięć: 8572