Wyższa kwota wolna od podatku i wyższy próg podatkowy – już od 1 stycznia 2022 r.

W ramach projektu realizowanego przez Radę Ministrów pod nazwą „Polskiego Ładu”, z dniem 1 stycznia 2022 r. zostaną wprowadzone zmiany w zakresie podatku od dochodu osób fizycznych. Główne zmiany dla podatników, którzy są osobami fizycznymi, dotyczą przede wszystkim podwyższenia progu podatkowego...

Prawo gospodarcze, Polski Ład, Prawo podatkowe, Wyższy próg podatkowy, Wyższa kwota wolna od podatku

Czytaj więcej

Składka zdrowotna - przedsiębiorcy od 1 stycznia 2022 r. zapłacą więcej

Wysokość składki zdrowotnej jest ustalona w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm., dalej jako u.ś.o.z.). Zmiany wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu mają na celu zwiększenie wpływów...

Prawo pracy, Ubezpieczenia społeczne, Polski Ład

Czytaj więcej

Zamiana kary pozbawienia wolności na grzywnę lub prace społeczne – sprawdź, kto może skorzystać z dobrodziejstwa art. 75a k.k.

Możliwość zamiany kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, na grzywnę albo karę ograniczenia wolności, została wprowadzona do polskiego kodeksu karnego w dniu 1 lipca 2015 r. Zakres jej zastosowania został nieco ograniczony z dniem 15 kwietnia 2016 r. Zastosowanie tej instytucji...

Prawo karne, Grzywna, Prace społeczne, Zamiana kary pozbawienia wolności

Czytaj więcej

Zastępcza kara pozbawienia wolności - skazany może jej uniknąć nawet po uprawomocnieniu się orzeczenia

Zastępcza kara pozbawienia wolności jest stosowana przez Sąd w przypadku, gdy skazany nie wykonał kary grzywny albo kary ograniczenia wolności. Procedura zamiany kary nie izolacyjnej na zastępczą karę izolacyjną została przedstawiona w kodeksie karnym wykonawczym. Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie...

Prawo karne, Zastępcza kara pozbawienia wolności

Czytaj więcej

Zastępczy areszt za wykroczenie. Kiedy sąd może zmienić grzywnę i prace społeczne na izolację?

W Kodeksie wykroczeń rodzaje kar są bardzo podobne do rodzajów kar, które zostały wprowadzone w Kodeksie karnym. Podobieństwa można zaobserwować również w zakresie orzekania zastępczych kar przez sąd już po uprawomocnieniu się wyroku wobec obwinionego. W Kodeksie wykroczeń karze pozbawienia wolności...

Prawo karne, Grzywna, Zastępczy areszt, Prace społeczne

Czytaj więcej

Stwierdzenie nieważności uchwały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak przekonać Sąd do unieważnienia uchwały?

Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kieruje działalnością spółki między innymi poprzez podejmowanie uchwał. Mogą one dotyczyć na przykład zmiany umowy spółki, podwyższenia kapitału zakładowego, zmian osobowych w zarządzie lub radzie nadzorczej. Nie zawsze uchwały zgromadzenia...

Prawo gospodarcze, Nieważność uchwały

Czytaj więcej

Czy doręczenie przez portal informacyjny niesie takie same skutki dla osoby występującej bez pełnomocnika?

Początek lipca 2021 roku w środowisku prawniczym to wzmożona dyskusja dot nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. ustawy covidowej). Zmiany, które weszły...

Prawo cywilne, Doręczenie przez portal informacyjny

Czytaj więcej

Wymiar kary łącznej - w jakich granicach sąd może ustalić karę łączną?

Po dacie 24.06.2020 r., jeżeli przestępca popełnia co najmniej dwa przestępstwa, zanim jeszcze zapadł wyrok za popełnienie jednego z nich, sąd ma obowiązek orzeczenia kary łącznej. Nie wszystkie kary podlegają jednak łączeniu. Sąd jest też związany zasadami orzekania kary łącznej. Dla zrozumienia,...

Prawo karne, wymiar kary łącznej, kara łączna

Czytaj więcej

Prawny Blog Kancelarii Legato
Kancelaria Prawna LEGATO jest oparta na nowoczesnych rozwiązaniach. Swoją działalnością obejmuje teren całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa dolnośląskiego. Kancelaria podejmuje się pomocy także w sprawach nietypowych i precedensowych, wymagających kreatywnego myślenia i rozwiązywania skomplikowanych problemów prawnych. Chętnie pomożemy Państwu w osiągnięciu jak najkorzystniejszego wyniku. Zapraszamy do kontaktu z nami.

© 2017-2021 - Kancelaria LEGATO wszelkie prawa zastrzeżone.