Skip to main content

Przetwarzanie danych osobowych pracowników oraz kandydatów do pracy

Zgodnie z zasadą minimalizacji danych, wyrażoną w art. 5 ust. 1 lit. c RODO, przetwarzane dane powinny być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do takich, które są niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania. W myśl wskazanej zasady pracodawcy nie mogą przetwarzać dowolnie wybranych danych a jedynie...

W jakich przypadkach pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

Problematyka odpowiedzialności materialnej pracowników uregulowana została w dziale V Kodeksu pracy. W myśl obowiązujących przepisów, wyróżnić można dwa rodzaje odpowiedzialności pracowników – odpowiedzialność na zasadach ogólnych oraz odpowiedzialność za mienie powierzone. Czy pracownik odpowiada...

Nawiązanie stosunku pracy – poradnik dla zatrudniających

Stosunek pracy jest jedną z najpopularniejszych form zatrudnienia w Polsce. Nawiązanie stosunku pracy, forma umowy o pracę, informacje, które trzeba przekazać pracownikowi przed rozpoczęciem pracy – wszystkie te obowiązki pracodawcy często budzą różne wątpliwości. Jakie są rodzaje umów o pracę? Czy...

Kiedy regulamin pracy jest obowiązkowy?

Kodeks pracy precyzuj kiedy regulamin pracy jest obowiązkowy Regulamin pracy jest aktem obowiązującym u danego pracodawcy. Ma charakter organizacyjno-porządkowy. Postanowienia zawarte w regulaminie odnoszą się do praw i obowiązków pracowników oraz pracodawcy. Kodeks pracy precyzuje, kiedy utworzenie...

Organ rentowy zaniżył podstawę wymiaru? – masz tylko 30 dni na odwołanie

Organ rentowy zaniżył podstawę wymiaru? – masz tylko 30 dni na odwołanie Zasiłek macierzyński, potocznie zwany „macierzyńskim” jest świadczeniem wypłacanym między innymi na rzecz ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego urodziła dziecko. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach...

Świadczenie rehabilitacyjne – jak przedłużyć okres zasiłku rehabilitacyjnego?

Świadczenie rehabilitacyjne – jak przedłużyć okres zasiłku rehabilitacyjnego? Świadczenie rehabilitacyjne jest przyznawane przez ZUS na okres niezbędny do przywrócenia ubezpieczonemu zdolności do pracy, jeżeli nadal są niezdolni do pracy, a zasiłek chorobowy już został wyczerpany. Warunkiem przyznania...

Wypadek przy pracy rolniczej – etapy procedury przyznawania odszkodowania

Wypadek przy pracy rolniczej – etapy procedury przyznawania odszkodowania Wypadki przy pracy rolniczej zdarzają się z reguły w okresie letnim, kiedy wykonuje się większość zabiegów agrotechnicznych z wykorzystaniem maszyn rolniczych. O zaistnieniu wypadku przy pracy rolnik informuje właściwą regionalną...

Świadczenie w drodze wyjątku – komu przysługuje?

Świadczenie w drodze wyjątku – komu przysługuje? Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 53 t.j., dalej jako: u.e.r.) na pierwszy rzut oka dotyczy świadczeń emerytalno – rentowych. Ustawodawca zawarł w niej jednak także uregulowania...

Renta dla osoby niezdolnej do pracy – komu przysługuje i ile wynosi

Renta dla osoby niezdolnej do pracy – komu przysługuje i ile wynosi? Osoba, która nie może pracować zarobkowo z powodu swojego stanu zdrowia, może ubiegać się o przyznanie renty przez ZUS. Świadczenie jest przyznawane osobom niezdolnym do pracy, które spełniają ustawowe warunki związane m.in. ze...

Czy to już mobbing? Przykłady mobbingu w środowisku pracy i jego skutki

Czy to już mobbing? Przykłady mobbingu w środowisku pracy i jego skutki Mobbing w potocznym rozumieniu jest utożsamiany często z naruszaniem dóbr pracownika przez przełożonego lub pracodawcę. W rozumieniu prawnym pojęcie mobbingu ma węższy zakres. Pod pojęciem mobbingu należy rozumieć działania...

Składka zdrowotna - przedsiębiorcy od 1 stycznia 2022 r. zapłacą więcej

Wysokość składki zdrowotnej jest ustalona w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm., dalej jako u.ś.o.z.). Zmiany wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu mają na celu zwiększenie wpływów...

Obywatel Ukrainy na terytorium RP- jak zalegalizować pobyt uchodźcy w czasie wojny?

Przełom lutego i marca 2022 roku stoi pod znakiem wojny pomiędzy Federacją Rosyjską a Ukrainą. Ten konflikt zbrojny ma wpływ na wiele aspektów, m.in. na globalną gospodarkę oraz migrację ludności ukrainy na tereny sąsiednich państw. W tym zakresie Polska i jej obywatele cechuje się szczególną inicjatywą...

Dyskryminacja w miejscu pracy - jakie prawa ma dyskryminowany pracownik?

Już na wstępie Kodeksu pracy zostały wprowadzone ogólne i naczelne zasady, które determinują między innymi sposób wykładni pozostałych, bardziej szczegółowych przepisów Kodeksu pracy i prawa pracy. Wśród nadrzędnych zasad wiążących pracodawcę można wymienić zasadę poszanowania godności i innych dóbr...

Umowa przedwstępna o pracę – zabezpiecza interes pracownika i pracodawcy

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę jest głównym źródłem utrzymania pracownika i jego osób najbliższych. Kiedy po stronie pracownika zapada decyzja o zmianie miejsca zatrudnienia, zazwyczaj zanim złoży wypowiedzenie dotychczasowemu pracodawcy, chce mieć zapewnione nowe źródło zatrudnienia. Osiągnięciu...

Dyżur pod telefonem- jak zorganizować zgodnie z prawem pracy?

Potrzeby wielu przedsiębiorstw wymagają zapewniania nadzoru nad pracą maszyn czy utrzymaniem ruchu zakładu w zasadzie 24 godziny na dobę. Zdarza się jednak, że fizyczna obecność pracownika nie jest niezbędna w zakładzie pracy. W takiej sytuacji pomocna może się okazać instytucja dyżuru, uregulowana...

Umowa szkoleniowa – sprawdź, na co zwrócić uwagę przy jej zawieraniu

Pracodawca, który potrzebuje wykwalifikowanego pracownika na określone stanowisko, może po nawiązaniu stosunku pracy skierować pracownika na dodatkowe szkolenia, w tym na przykład na studia podyplomowe lub kursy. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracodawca może przyznać pracownikowi...

Praca zdalna w kodeksie pracy- jak dostosować swoją firmę do zmian?

Dużym echem ostatnio przeszła przez Media informacje o zakończeniu prac sejmu nad nowelizacją Kodeksu Pracy. Nie jest to jednak kolejna nowelizacja o charakterze czysto technicznym, ale nowelizacja znacząca, bowiem wprowadza do kodeksu pracy pracę zdalną. Czy wiadomo jak finalny kształt będą miały...

Jak przygotować firmę na zmiany w kodeksie pracy z 2023 roku?

Rok 2023 jest obfity w zmiany w różnych ważnych dla przedsiębiorców ustawach. Dotyczy to m.in. wprowadzenia w życie fundacji rodzinnej, zmian w kodeksie cywilnym, kodeksie spółek handlowych czy zwłaszcza w kodeksie pracy. Zmiany w zakresie prawa pracy w 2023 roku bardzo mocno wpłyną na każdego...